Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου και όροι χρήσης

Χρησιμοποιώντας το visuresolutions.com ή οποιονδήποτε από τους υποτομείς του (visuresolutions.es, visuresolutions.de, visuresolutions.cn ή visuresolutions.co.uk), υπηρεσίες ή προϊόντα (εφεξής «Πύλη», «Υπηρεσίες» ή «Υπηρεσία»), εσείς συμφωνούν να δεσμεύονται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ("Όροι Χρήσης").

Η Visure Solutions διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και να αλλάζει τους Όρους Χρήσης από καιρό σε καιρό χωρίς ειδοποίηση. Τυχόν νέες δυνατότητες που αυξάνουν ή βελτιώνουν την τρέχουσα Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων, υπόκεινται στους Όρους Χρήσης. Η συνεχής χρήση της Υπηρεσίας μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές αποτελεί τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες αλλαγές. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση: https://visuresolutions.com/legal-notice/. Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρακάτω όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του λογαριασμού σας.

Το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και ο χρήστης συνιστάται να το κάνει.

Η χρήση αυτού του PORTAL απαιτεί ρητή αποδοχή από τον ΧΡΗΣΤΗ για κάθε μία από τις ρήτρες αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

Σε περίπτωση μη αποδοχής του, ο ΧΡΗΣΤΗΣ απέχει από την πρόσβαση ή / και τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει το VISURE και, ως εκ τούτου, πρέπει να εγκαταλείψει την ΠΟΡΤΑ.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

 • Χρήστης: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται την ΠΟΡΤΑΛ και κάνει χρήση των υπηρεσιών του χωρίς να στέλνει κανένα αίτημα για πληροφορίες ή να αγοράσει τα προϊόντα που προσφέρονται σε αυτό και που εμφανίζεται ως ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.
 • Πελάτης: ένα φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18 ετών και άνω ή νομικό πρόσωπο που συμπληρώνει το έντυπο ή τις αιτήσεις ή αγοράζει τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω της ΠΟΡΤΑΛ, αποδεχόμενοι τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η VISURE, και που εμφανίζεται ως ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη των υπηρεσιών πύλης.
 • Προσωπικά δεδομένα: κάθε πληροφορία σχετικά με ταυτοποιημένα ή αναγνωρίσιμα φυσικά πρόσωπα
 • Εμπορικό περιεχόμενο: οι πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και τις τιμές, με εξαίρεση τα σφάλματα εκτύπωσης ή το τέλος του αποθέματος, που εμφανίζονται στην ΠΟΡΤΑΛ υπερισχύουν εκείνου που διατίθεται εδώ. στην περίπτωση πληροφοριών που σχετίζονται με οποιαδήποτε πτυχή που δεν αναφέρθηκε προηγουμένως (εμπορικό περιεχόμενο), υπερισχύουν.
 • Όνομα τομέα: ένα σύνολο χαρακτήρων που προσδιορίζει έναν ιστότοπο στο Διαδίκτυο με μια διεύθυνση IP.
 • IP (Internet Protocol): ένα σύνολο κανόνων που διέπουν τη μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου.
 • Cookie: μια αλυσίδα κειμένου εγκατεστημένη στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη που στέλνει πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του χρήστη κάθε φορά που ο χρήστης εισέρχεται στο PORTAL.

3. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το VISURE είναι μια επιχειρηματική οντότητα που ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη λογισμικού, το μάρκετινγκ και τη συντήρηση.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει το VISURE απευθύνονται στο ευρύ κοινό ηλικίας 18 ετών και άνω. Με αυτόν τον τρόπο, το PORTAL θεωρείται ένα μέσο παρουσίασης και διάδοσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της VISURE.

Επομένως, αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο www.visuresolutions.com. Τα χαρακτηριστικά κάθε ενός από αυτά τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες καθορίζονται στην ΠΟΡΤΑ. Παρά τα παραπάνω, η VISURE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις συνθήκες και τις συνθήκες της υπηρεσίας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν επηρεάζουν τη φύση της νομικής σχέσης που έχει δημιουργηθεί με τον χρήστη και τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

4. ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ

Το PORTAL προσφέρει υπηρεσίες ανοιχτές σε όλους τους χρήστες που το επισκέπτονται. Οι εν λόγω χρήστες εξουσιοδοτούνται να χρησιμοποιούν το PORTAL μόνο κατά την αποδοχή και την εκπλήρωση των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στο παρόν και πρέπει να εγκαταλείψουν το PORTAL αντίθετα. Η χρήση αυτών των υπηρεσιών πληροφοριών είναι δωρεάν.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

5.1. Πύλη

Το VISURE δεν φέρει καμία ευθύνη, άμεσα ή επικουρικά, για: ποιότητα υπηρεσίας, ταχύτητα πρόσβασης, σωστή λειτουργία ή συνεχιζόμενη λειτουργία του PORTAL. ζημιά που προκλήθηκε στους υπολογιστές του χρήστη κατά τη χρήση του PORTAL. μη τήρηση του νόμου, ηθικών αρχών και γενικά αποδεκτών ορθών πρακτικών ή δημόσιας τάξης ως συνέπεια της διαβίβασης, της διάδοσης, της αποθήκευσης, της δημοσίευσης, της απόδειξης, της απόσυρσης ή της πρόσβασης στο περιεχόμενο · κακίες και ελαττώματα οποιουδήποτε είδους του μεταδοθέντος, διάδοση, αποθήκευσης ή δημοσιευμένου περιεχομένου καθυστέρηση των δεδομένων που παρέχονται από τον ΧΡΗΣΤΗ και παροχή εσφαλμένων ή ανακριβών δεδομένων κατά τη χρήση των υπηρεσιών της PORTAL.

Εάν το VISURE επρόκειτο να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές τις ρήτρες που δεν είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως στον ιστότοπο, οι ΧΡΗΣΤΕΣ θα ειδοποιηθούν το συντομότερο δυνατό μέσω προσωπικής επικοινωνίας ή με ενημέρωση του περιεχομένου PORTAL. .

5.2 Χρήστης / ΧΡΗΣΤΗΣ

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα θεωρηθεί υπεύθυνος για: το περιεχόμενο που εισάγει, ιδίως τα δεδομένα και τις πληροφορίες που εισήχθησαν και στάλθηκαν στο VISURE. την εκτέλεση κάθε είδους παράνομης, επιζήμιας, ζημιογόνου ή / και επιβλαβούς δράσης · την εισαγωγή, αποθήκευση ή διάδοση στην ή από την ΠΟΡΤΑ οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικού δυσφήμισης, προσβλητικής, απειλητικής ή ξενοφοβικής φύσης, ή που υποκινεί βία, διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, ιδεολογίας, θρησκείας ή με οποιονδήποτε τρόπο απόπειρες κατά της ηθικής αρχές, δημόσια τάξη, βασικά δικαιώματα, δημόσιες ελευθερίες, τιμή, οικειότητα ή φήμη τρίτων και, γενικά, τους ισχύοντες κανονισμούς · και για την εισαγωγή, αποθήκευση ή διάδοση μέσω του PORTAL προγραμμάτων υπολογιστών, δεδομένων, ιών, κώδικα, υλικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου ή ηλεκτρονικής ή φυσικής συσκευής που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην ΠΟΡΤΑΛ, σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες, εξοπλισμός, συστήματα ή δίκτυα της PORTAL ή, γενικά, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή ότι, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, είναι ικανό να προκαλέσει οποιονδήποτε τύπο αλλοίωσης ή να παρεμποδίσει την κανονική λειτουργία του.

6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αυτός ο ολόκληρος ιστότοπος: κείμενο, εικόνες, γραφικά, λογότυπα, κουμπιά, αρχεία λογισμικού, συνδυασμοί χρωμάτων και η δομή, η επιλογή, η ταξινόμηση και η διάταξη του περιεχομένου του προστατεύονται από νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οπότε η αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια επικοινωνία και μετασχηματισμός απαγορεύεται, εκτός από προσωπική και ιδιωτική χρήση.

Το PORTAL δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα είναι ακριβή ή χωρίς σφάλματα ή ότι η δωρεάν χρήση του από τον χρήστη δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων. Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για την ορθή ή ακατάλληλη χρήση αυτού του ιστότοπου και των περιεχομένων του.

Ομοίως, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μετάδοση, αντιγραφή, μεταφορά ή αναδιανομή, ολική ή μερική, των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις σελίδες, ανεξάρτητα από τον σκοπό και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για αυτά, εκτός από τα προϊόντα που αγοράστηκαν μέσω του ιστότοπου.

7. ΈΔΑΦΟΣ ΔΙΆ ΠΑΙΓΝΊΔΙ ΓΚΟΛΦ

Το PORTAL μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Οι εν λόγω ιστότοποι δεν έχουν αναθεωρηθεί ούτε ελέγχονται από το PORTAL. Η VISURE σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται υπεύθυνη για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστότοπων ή για τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με το απόρρητό τους ή την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται σε αυτές. Το VISURE συνιστά προσεκτική ανάγνωση των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου αυτών των ιστότοπων.

Εάν ενδιαφέρεστε να ενεργοποιήσετε έναν σύνδεσμο στο www.visuresolutions.com, ενημερώστε το VISURE για να λάβετε τη ρητή συγκατάθεσή του. Η VISURE διατηρεί το δικαίωμα αντίστασης στην ενεργοποίηση συνδέσμων στην ΠΟΡΤΑ.

8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου, πληροφοριών ή λειτουργικότητας που περιέχεται σε αυτήν, παρέχεται «ως έχει» και «ως διαθέσιμη» χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίαση. Αναλαμβάνετε απόλυτη ευθύνη και κίνδυνο για τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς.
 2. Συμφωνείτε να μην αναπαραγάγετε, να αντιγράψετε, να αντιγράψετε, να πουλήσετε, να μεταπωλήσετε ή να εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας, τη χρήση της Υπηρεσίας ή την πρόσβαση στην Υπηρεσία χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Visure Solutions.
 3. Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να καταργήσουμε το Περιεχόμενο και τους Λογαριασμούς που περιέχουν Περιεχόμενο που καθορίζουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια είναι παράνομοι, προσβλητικοί, απειλητικοί, δυσφημιστικοί, δυσφημιστικοί, πορνογραφικοί, άσεμνοι ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο ή παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέρους ή αυτούς τους Όρους Χρήσης .
 4. Δεν πρέπει να ανεβάζετε, να δημοσιεύετε, να φιλοξενείτε ή να διαβιβάζετε ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή "ανεπιθύμητα" μηνύματα.
 5. Δεν πρέπει να διαβιβάζουν όλα τα σκουλήκια ή ιούς ή οποιοδήποτε κώδικα της καταστροφικής φύσης.
 6. Κατανοείτε ότι η τεχνική επεξεργασία και μετάδοση της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου σας, μπορεί να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις μέσω διαφόρων δικτύων. και (β) αλλαγές για συμμόρφωση και προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης δικτύων ή συσκευών.
 7. Η Visure Solutions δεν εγγυάται ότι (i) η υπηρεσία θα πληροί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας, (ii) η υπηρεσία θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα, (iii) τα αποτελέσματα που μπορεί να ληφθούν από τη χρήση της υπηρεσίας θα είναι ακριβής ή αξιόπιστη, (iv) η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράσατε ή αποκτήσατε μέσω της υπηρεσίας θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας και (v) τυχόν σφάλματα στην Υπηρεσία θα διορθωθούν.
 8. Καταλαβαίνετε ρητά και συμφωνείτε ότι η Visure Solutions δεν θα φέρει ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, παρεπόμενες ή υποδειγματικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια κερδών, υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων ή άλλων άυλων ζημιών (ακόμη και εάν η Visure Solutions έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών), που προκύπτει από: (i) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας · (ii) το κόστος προμήθειας υποκατάστατων αγαθών και υπηρεσιών που προκύπτει από αγαθά, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν ή μηνύματα που ελήφθησαν ή συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω ή από την υπηρεσία · (iii) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση των μεταδόσεων ή των δεδομένων σας, (iv) δηλώσεις ή συμπεριφορά τρίτων στην υπηρεσία · (v) ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την υπηρεσία.
 9. Η αποτυχία της Visure Solutions να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των Όρων Χρήσης δεν αποτελεί παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή διάταξη. Οι Όροι Χρήσης αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ εσάς και των Λύσεων Ελεύθερου Χρόνου και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ σας και των Λύσεων Αναψυχής (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Χρήσης).
 10. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Χρήσης θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση visuresolutions.com.
Προγραμματίστε μια δωρεάν επίδειξη
Κορυφή