Λύσεις Visure


Υποστήριξη
Εγγραφη
Είσοδος
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή

Πώς να δημιουργήσετε μια μήτρα ιχνηλασιμότητας στο Excel

Πώς να δημιουργήσετε μια μήτρα ιχνηλασιμότητας στο Excel

Πίνακας περιεχομένων

Τι είναι ο πίνακας ιχνηλασιμότητας απαιτήσεων;

Ο Πίνακας Ιχνηλασιμότητας Απαιτήσεων (RTM) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση ότι κάθε απαίτηση έχει αντιμετωπιστεί κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός έργου. Παρέχει μια ανιχνεύσιμη σύνδεση μεταξύ των απαιτήσεων των πελατών, των απαιτήσεων συστήματος, των εγγράφων σχεδιασμού, των βημάτων του σχεδίου δοκιμής, των αιτημάτων αλλαγής και των τελικών εκδόσεων προϊόντων. Το RTM βοηθά να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις πριν από την ανάπτυξη του έργου. Επιτρέπει επίσης την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ της ομάδας ανάπτυξης παρέχοντας μια εύκολα ενημερωμένη επισκόπηση της προόδου του έργου. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον πίνακα ως αναφορά, οι προγραμματιστές μπορούν να εντοπίσουν γρήγορα τυχόν κενά ή ζητήματα που σχετίζονται με τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. Επιπλέον, χρησιμεύει ως μια ανεκτίμητη πηγή για την ανασκόπηση των αλλαγών που έγιναν κατά τη διάρκεια του έργου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι καμία λειτουργικότητα δεν έχει παραβλεφθεί ή ξεχαστεί.

Το RTM δημιουργεί μια βάση για τη μέτρηση της πληρότητας του έργου και βοηθά στον εντοπισμό προβλημάτων πριν προκύψουν. Επιτρέπει επίσης στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθούν εύκολα την πρόοδο και παρέχει μια ακριβή, ενημερωμένη καταγραφή όλων των απαιτήσεων που έχουν αντιμετωπιστεί. Η μήτρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως εργαλείο προγραμματισμού όσο και ως εργαλείο ελέγχου, βοηθώντας να διασφαλιστεί ότι η ομάδα ανάπτυξης είναι σε καλό δρόμο με τους στόχους της και ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις. Με την οργάνωση των εργασιών σε ευανάγνωστους πίνακες, οι ενδιαφερόμενοι είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τα έργα τους.

Τελικά, η χρήση ενός Requirements Traceability Matrix θα βοηθήσει τους πελάτες να αισθάνονται πιο σίγουροι για το προϊόν ή την υπηρεσία που λαμβάνουν, γνωρίζοντας ότι κάθε απαίτηση έχει ληφθεί υπόψη και ότι οι ανάγκες τους έχουν ικανοποιηθεί. Αυτός ο τύπος μήτρας είναι ένας ανεκτίμητος πόρος για κάθε ομάδα ανάπτυξης και μπορεί να βοηθήσει στη διασφάλιση της επιτυχίας ενός έργου.

Πώς να δημιουργήσετε μια μήτρα ιχνηλασιμότητας στο Excel;

Η δημιουργία μιας μήτρας ιχνηλασιμότητας απαιτήσεων στο Excel είναι σχετικά απλή. Για να ξεκινήσετε, δημιουργήστε ένα υπολογιστικό φύλλο με δύο στήλες με την ένδειξη "Απαίτηση" και "Κατάσταση". Για κάθε απαίτηση, αναφέρετε τις σχετικές εργασίες ή δραστηριότητες που πρέπει να ολοκληρωθούν για την εκπλήρωσή της στη στήλη Κατάσταση. Μόλις γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε χρωματική κωδικοποίηση για να υποδείξετε με σαφήνεια ποιες απαιτήσεις πληρούνται και ποιες δεν έχουν ακόμη καλυφθεί. Αυτό θα παρέχει μια ευανάγνωστη επισκόπηση της προόδου του έργου και θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να εντοπίσουν τυχόν πιθανά ζητήματα που μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπιστούν. Τέλος, ενημερώνετε το RTM σε τακτική βάση για να διασφαλίζετε την ακρίβεια και την πληρότητα.

Χρησιμοποιώντας ένα Requirements Traceability Matrix ως μέρος της διαδικασίας διαχείρισης του έργου σας, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις των πελατών πριν από την ανάπτυξη του έργου. Αυτή η μήτρα βοηθά επίσης στον εξορθολογισμό της επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων, παρέχοντας μια ενημερωμένη επισκόπηση της προόδου του έργου και βοηθώντας στον εντοπισμό τυχόν πιθανών ζητημάτων. Η χρήση αυτού του εργαλείου θα βοηθήσει τελικά στη διασφάλιση της επιτυχίας του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας.

Βήματα για τη δημιουργία μιας μήτρας ιχνηλασιμότητας στο Excel

Βήμα 1: Επικόλληση των απαιτήσεων στο έγγραφο – Ξεκινήστε αντιγράφοντας και επικολλώντας τις απαιτήσεις πελατών σε μία στήλη του εγγράφου σας Excel.

Βήμα 2: Προσθέστε τη στήλη κατάστασης – Στη συνέχεια, δημιουργήστε μια άλλη στήλη με την ένδειξη "Κατάσταση" και χρησιμοποιήστε την για να παραθέσετε τις εργασίες ή τις δραστηριότητες που πρέπει να ολοκληρωθούν προκειμένου να ικανοποιηθεί κάθε απαίτηση.

Βήμα 3: Χρήση χρωματικής κωδικοποίησης – Για να διευκολύνετε τους ενδιαφερόμενους να προσδιορίσουν ποιες απαιτήσεις πληρούνται και ποιες όχι, χρησιμοποιήστε χρωματική κωδικοποίηση στη στήλη Κατάσταση. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να αντιστοιχίσετε πράσινο για ολοκληρωμένες εργασίες και κόκκινο για εργασίες που πρέπει ακόμη να γίνουν.

Βήμα 4: Ενημερώστε τακτικά – Τέλος, ενημερώστε το RTM σε τακτική βάση καθώς γίνονται αλλαγές σε όλη τη διάρκεια του έργου. Αυτό θα διασφαλίσει την ακρίβεια και την πληρότητα και θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους φορείς να παρακολουθούν την πρόοδο.

Χρησιμοποιώντας ένα Requirements Traceability Matrix στο Excel, οι προγραμματιστές μπορούν να εντοπίσουν γρήγορα τυχόν κενά ή ζητήματα που σχετίζονται με τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. Επιπλέον, χρησιμεύει ως μια ανεκτίμητη πηγή για την ανασκόπηση των αλλαγών που έγιναν κατά τη διάρκεια του έργου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι καμία λειτουργικότητα δεν έχει παραβλεφθεί ή ξεχαστεί. Με την οργάνωση των εργασιών σε ευανάγνωστους πίνακες, οι ενδιαφερόμενοι είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τα έργα τους. Τελικά, η χρήση αυτού του εργαλείου θα βοηθήσει τους πελάτες να αισθάνονται πιο σίγουροι για το προϊόν ή την υπηρεσία που λαμβάνουν, γνωρίζοντας ότι κάθε απαίτηση έχει ληφθεί υπόψη και ότι οι ανάγκες τους έχουν ικανοποιηθεί. Η χρήση ενός Requirements Traceability Matrix είναι απαραίτητη για κάθε ομάδα ανάπτυξης και μπορεί να βοηθήσει στη διασφάλιση της επιτυχίας ενός έργου.

Προβλήματα με τη δημιουργία πίνακα ιχνηλασιμότητας στο Excel

Παρόλο που η δημιουργία ενός Requirements Traceability Matrix στο Excel μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαχείριση έργου, υπάρχουν ορισμένα πιθανά μειονεκτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρώτον, εάν η μήτρα δεν ενημερώνεται τακτικά, μπορεί να γίνει ξεπερασμένη και ανακριβής. Επιπλέον, η χρήση χρωματικής κωδικοποίησης μπορεί να δυσκολέψει τον εντοπισμό ποιες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί εάν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία επιλογές κατάστασης. Τέλος, τα έγγραφα του Excel μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο να μοιραστούν μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών λόγω ζητημάτων συμβατότητας.

Χρήση ενός εργαλείου διαχείρισης απαιτήσεων για τη δημιουργία ενός RTM

Ένας τρόπος για να αποφύγετε τα πιθανά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημιουργία μιας μήτρας ιχνηλασιμότητας απαιτήσεων στο Excel είναι να χρησιμοποιήσετε ένα διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης απαιτήσεων. Αυτά τα εργαλεία παρέχουν δυνατότητες όπως προσαρμόσιμα πρότυπα, δυνατότητες συλλογικής επεξεργασίας και αναφορές ιχνηλασιμότητας που διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους να δουν την πρόοδο του έργου. Επιπλέον, αυτά τα εργαλεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των αλλαγών που έγιναν κατά τη διάρκεια του έργου και για να διασφαλιστεί ότι καμία λειτουργικότητα δεν έχει παραβλεφθεί ή ξεχαστεί.

Συνολικά, η χρήση ενός Πίνακα Ιχνηλασιμότητας Απαιτήσεων αποτελεί ουσιαστικό μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας διαχείρισης έργου. Βοηθά τους προγραμματιστές να παραμείνουν οργανωμένοι αναφέροντας τις εργασίες που σχετίζονται με κάθε απαίτηση του πελάτη και επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να εντοπίζουν εύκολα τυχόν πιθανά ζητήματα που χρειάζονται αντιμετώπιση. Η χρήση ενός RTM θα σας βοηθήσει να εγγυηθείτε την επιτυχία του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα προϊόντος. είτε επιλέξετε να δημιουργήσετε το RTM σας στο Excel είτε να χρησιμοποιήσετε ένα διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης απαιτήσεων, αυτό το εργαλείο είναι ανεκτίμητο για κάθε ομάδα ανάπτυξης. Θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι όλες οι ανάγκες των πελατών έχουν ικανοποιηθεί και ότι καμία λειτουργικότητα δεν έχει παραβλεφθεί ή ξεχαστεί. Με ένα Requirements Traceability Matrix, οι ομάδες μπορούν να είναι καλά εξοπλισμένες και πιο σίγουρες για τα αποτελέσματα του έργου τους!

Απαιτήσεις Visure Πλατφόρμα ALM

Η διαδικασία δημιουργίας ενός πίνακα απαιτήσεων ιχνηλασιμότητας θα πρέπει να ξεκινά με τη ρύθμιση στόχου για να καθορίσει τι πρέπει να προσφέρει το RTM. Όπως εξηγήσαμε νωρίτερα, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι RTM και είναι σημαντικό να συγκεντρώσετε τις σωστές πληροφορίες για το σωστό πίνακα.

Το επόμενο βήμα είναι η ανίχνευση απαιτήσεων. Σήμερα, η ανίχνευση απαιτήσεων γίνεται με τη βοήθεια ενός εργαλείου ιχνηλασιμότητας απαιτήσεων, όπως αυτό που παρέχει η Visure Solutions. Είναι ευκολότερο να συγκεντρωθούν απαιτήσεις από το MS Word, το MS Excel, το ReqIF και άλλες πηγές, να διαχειριστείτε τις αλλαγές στις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής με τη βοήθεια ενός εργαλείου ιχνηλασιμότητας και να διαχωρίσετε τις απαιτήσεις ως δοκιμασμένες ή μη.

Σχεδιασμένο για να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στην πλήρη διαδικασία απαίτησης, το Visure Requirements είναι ένα υπερσύγχρονο εργαλείο λογισμικού διαχείρισης απαιτήσεων που ξεχωρίζει με την προσαρμοστικότητα και την ευκολία χρήσης του. Οι Απαιτήσεις Visure συνοδεύονται από πολλές αναφορές RTM που μπορούν να προσαρμοστούν και να δημιουργηθούν με λίγα μόνο κλικ.

Ένα τυπικό RTM που δημιουργείται από το Visure Requirements περιέχει απαιτήσεις προϊόντος, απαιτήσεις συστήματος, απαιτήσεις εξαρτημάτων, κινδύνους και δοκιμές. Οι Απαιτήσεις Visure μπορούν να εξάγουν RTM σε πολλές διαφορετικές μορφές, συμπεριλαμβανομένων των PDF και XLS.

Η διαχείριση ολόκληρης της διαδικασίας απαιτήσεων σε ένα μόνο εργαλείο διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν, να ακολουθήσουν και να συμμετάσχουν, και βοηθά επίσης να διασφαλιστεί ότι οι συλλεγόμενες απαιτήσεις καθορίζουν το σύστημα που απαιτείται από τους χρήστες.

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, η ανάπτυξη ενός Πίνακα Ιχνηλασιμότητας Απαιτήσεων είναι ουσιαστικό μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας διαχείρισης έργου. Βοηθά τους προγραμματιστές να παραμείνουν οργανωμένοι αναφέροντας τις εργασίες που σχετίζονται με κάθε απαίτηση του πελάτη και επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να εντοπίζουν εύκολα τυχόν πιθανά ζητήματα που χρειάζονται αντιμετώπιση. Η χρήση του Excel για τη δημιουργία ενός RTM μπορεί να είναι επωφελής, αλλά έχει επίσης ορισμένα μειονεκτήματα, όπως δυσκολία κοινής χρήσης του εγγράφου και διατήρηση της συνέπειας σε διαφορετικές εκδόσεις. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το RTM σας, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης απαιτήσεων όπως η Πλατφόρμα ALM Visure Requirements της Visure Solutions. Αυτό το λογισμικό παρέχει δυνατότητες όπως προσαρμόσιμα πρότυπα, δυνατότητες συλλογικής επεξεργασίας, αναφορές ιχνηλασιμότητας και εξαγωγές ιχνηλασιμότητας σε πολλαπλές μορφές που διευκολύνουν τη διαχείριση ολόκληρης της διαδικασίας απαιτήσεων σε ένα μόνο εργαλείο. Η χρήση ενός RTM με τη βοήθεια ενός εργαλείου διαχείρισης απαιτήσεων θα σας βοηθήσει να εγγυηθείτε την επιτυχία του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα προϊόντος. Φροντίστε να επωφεληθείτε από αυτό το ανεκτίμητο εργαλείο σήμερα!

Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση!

Η Κορυφαία

Το υψηλό κόστος της κακής διαχείρισης απαιτήσεων

Ιούνιος 06th, 2024

11 π.μ. EST | 5 μ.μ. CET | 8 π.μ. PST

Louis Arduin

Louis Arduin

Κύριος ομιλητής

Αντίκτυπος & Λύσεις για Αναποτελεσματική Διαχείριση Απαιτήσεων

Εξερευνήστε τη σημαντική επίδραση που μπορούν να έχουν οι αναποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης απαιτήσεων στο κόστος και τα χρονοδιαγράμματα του έργου.