Λύσεις Visure


Υποστήριξη
Εγγραφείτε
Είσοδος
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή

Οδηγός για τον καθορισμό απαιτήσεων για το DO-254

Οδηγός για τον καθορισμό απαιτήσεων για το DO-254

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή

Το DO-254, επίσημα γνωστό ως «Καθοδήγηση διασφάλισης σχεδιασμού για αερομεταφερόμενο ηλεκτρονικό υλικό», είναι ένα ευρέως αποδεκτό πρότυπο για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού υλικού για αερομεταφερόμενα συστήματα. Περιγράφει τις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την πιστοποίηση αερομεταφερόμενου ηλεκτρονικού υλικού που χρησιμοποιείται σε εμπορικά και στρατιωτικά αεροσκάφη. Η συμμόρφωση με το DO-254 είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι το ηλεκτρονικό υλικό που αναπτύχθηκε για αερομεταφερόμενα συστήματα πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Μία από τις κρίσιμες πτυχές της συμμόρφωσης με το DO-254 είναι ο ορισμός των απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις πρέπει να καθοριστούν με ακρίβεια για να διασφαλιστεί ότι το αναπτυγμένο υλικό πληροί τον επιδιωκόμενο σκοπό και είναι συμβατό με το DO-254. Ακολουθεί ένας οδηγός για τον καθορισμό των απαιτήσεων για το DO-254.

Βήματα για τον καθορισμό των απαιτήσεων για το DO-254

Βήμα 1: Προσδιορίστε και ορίστε τις απαιτήσεις σε επίπεδο συστήματος

Το πρώτο βήμα στον καθορισμό των απαιτήσεων για το DO-254 είναι ο προσδιορισμός και ο καθορισμός των απαιτήσεων σε επίπεδο συστήματος. Αυτές οι απαιτήσεις πρέπει να προέρχονται από τις προδιαγραφές σε επίπεδο συστήματος, οι οποίες περιγράφουν την προβλεπόμενη λειτουργία και απόδοση του αερομεταφερόμενου συστήματος. Οι απαιτήσεις σε επίπεδο συστήματος πρέπει να είναι σαφείς, συνοπτικές και σαφείς. Πρέπει να είναι επαληθεύσιμα και ελεγχόμενα για να διασφαλιστεί ότι το υλικό που αναπτύχθηκε πληροί τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Οι απαιτήσεις σε επίπεδο συστήματος θα πρέπει να ορίζονται ως προς το τι πρέπει να κάνει το σύστημα και όχι με το πώς πρέπει να το κάνει. Θα πρέπει να περιλαμβάνουν την προβλεπόμενη λειτουργία του συστήματος, την απόδοση, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Είναι σημαντικό να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην ανάπτυξη απαιτήσεων σε επίπεδο συστήματος για να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Βήμα 2: Καθορισμός απαιτήσεων σε επίπεδο υλικού

Μόλις εντοπιστούν και οριστούν οι απαιτήσεις σε επίπεδο συστήματος, το επόμενο βήμα είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις σε επίπεδο υλικού. Οι απαιτήσεις σε επίπεδο υλικού πρέπει να προέρχονται από τις απαιτήσεις σε επίπεδο συστήματος και πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερείς ώστε να καθοδηγούν τη διαδικασία ανάπτυξης. Αυτές οι απαιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες διεπαφές υλικού, χαρακτηριστικά απόδοσης, περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Οι απαιτήσεις σε επίπεδο υλικού θα πρέπει να καθορίζονται από την άποψη της προβλεπόμενης λειτουργίας και απόδοσης του υλικού. Θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα, μετρήσιμα και επαληθεύσιμα για να διασφαλίζεται ότι το αναπτυγμένο υλικό πληροί τον επιδιωκόμενο σκοπό. Είναι σημαντικό να εμπλέκονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην ανάπτυξη απαιτήσεων σε επίπεδο υλικού για να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Βήμα 3: Καθορίστε τις απαιτήσεις επαλήθευσης και επικύρωσης

Η επαλήθευση και η επικύρωση είναι κρίσιμες πτυχές της συμμόρφωσης με το DO-254. Επομένως, οι απαιτήσεις επαλήθευσης και επικύρωσης πρέπει να καθοριστούν με ακρίβεια. Οι απαιτήσεις επαλήθευσης και επικύρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις μεθόδους επαλήθευσης και επικύρωσης, τις διαδικασίες δοκιμής και τα κριτήρια αποδοχής. Οι απαιτήσεις επαλήθευσης και επικύρωσης θα πρέπει να συνδέονται με τις απαιτήσεις σε επίπεδο συστήματος και σε επίπεδο υλικού για να διασφαλιστεί ότι το αναπτυγμένο υλικό πληροί τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Οι απαιτήσεις επαλήθευσης και επικύρωσης θα πρέπει να ορίζονται ως προς το τι πρέπει να επαληθευτεί και να επικυρωθεί και πώς θα γίνει. Θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα, μετρήσιμα και επαληθεύσιμα για να διασφαλίζεται ότι το αναπτυγμένο υλικό πληροί τον επιδιωκόμενο σκοπό. Είναι σημαντικό να εμπλέκονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην ανάπτυξη απαιτήσεων επαλήθευσης και επικύρωσης για να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Βήμα 4: Καθορισμός Απαιτήσεων Ιχνηλασιμότητας

Η ιχνηλασιμότητα είναι μια κρίσιμη πτυχή της συμμόρφωσης με το DO-254. Η ιχνηλασιμότητα διασφαλίζει ότι το υλικό που αναπτύχθηκε πληροί τον επιδιωκόμενο σκοπό και συμμορφώνεται με τις καθορισμένες απαιτήσεις. Επομένως, οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας πρέπει να ορίζονται με ακρίβεια. Οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον πίνακα ιχνηλασιμότητας, ο οποίος συνδέει τις απαιτήσεις σε επίπεδο συστήματος με τις απαιτήσεις σε επίπεδο υλικού και τις απαιτήσεις επαλήθευσης και επικύρωσης.

Οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας θα πρέπει να καθορίζονται από την άποψη του τρόπου με τον οποίο θα εντοπιστούν οι απαιτήσεις σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης. Θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα, μετρήσιμα και επαληθεύσιμα για να διασφαλίζεται ότι το αναπτυγμένο υλικό πληροί τον επιδιωκόμενο σκοπό. Είναι σημαντικό να εμπλέκονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην ανάπτυξη απαιτήσεων ιχνηλασιμότητας, ώστε να διασφαλίζεται ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Βήμα 5: Καθορισμός Απαιτήσεων Διαχείρισης Διαμόρφωσης

Η διαχείριση διαμόρφωσης είναι μια άλλη κρίσιμη πτυχή της συμμόρφωσης με το DO-254. Η διαχείριση διαμόρφωσης διασφαλίζει ότι το αναπτυγμένο υλικό ελέγχεται και διαχειρίζεται σωστά σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης. Επομένως, οι απαιτήσεις διαχείρισης διαμόρφωσης πρέπει να καθοριστούν με ακρίβεια.

Βήμα 6: Καθορισμός επιπέδων διασφάλισης σχεδιασμού (DAL)

Τα επίπεδα διασφάλισης σχεδίασης (DAL) αποτελούν βασική πτυχή του DO-254. Τα DAL χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση του αερομεταφερόμενου ηλεκτρονικού υλικού σύμφωνα με το επίπεδο κινδύνου που σχετίζεται με την αστοχία του. Τα DAL κυμαίνονται από το DAL A, το οποίο σχετίζεται με το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου, έως το DAL E, το οποίο σχετίζεται με το χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου.

Ο ορισμός των DAL περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της κρισιμότητας ασφάλειας του ηλεκτρονικού υλικού και την εκχώρηση ενός αντίστοιχου DAL. Η κρισιμότητα της ασφάλειας καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της αστοχίας του υλικού στο αεροσκάφος, το πλήρωμα και τους επιβάτες. Όσο υψηλότερος είναι ο αντίκτυπος της αστοχίας του υλικού, τόσο μεγαλύτερη είναι η κρισιμότητα της ασφάλειας και το αντίστοιχο DAL.

Τα DAL καθορίζουν το επίπεδο αυστηρότητας που απαιτείται για τη διαδικασία ανάπτυξης υλικού, τη διαδικασία επαλήθευσης και επικύρωσης και τη διαδικασία πιστοποίησης. Το υλικό DAL A απαιτεί το υψηλότερο επίπεδο αυστηρότητας, ενώ το υλικό DAL E απαιτεί το χαμηλότερο επίπεδο αυστηρότητας.

Βήμα 7: Καθορίστε τις απαιτήσεις ασφάλειας και αξιοπιστίας

Οι απαιτήσεις ασφάλειας και αξιοπιστίας είναι βασικές πτυχές του DO-254. Οι απαιτήσεις ασφάλειας και αξιοπιστίας διασφαλίζουν ότι το ηλεκτρονικό υλικό που έχει αναπτυχθεί για αερομεταφερόμενα συστήματα είναι ασφαλές και αξιόπιστο. Αυτές οι απαιτήσεις θα πρέπει να καθορίζονται με βάση το εκχωρημένο DAL.

Οι απαιτήσεις ασφάλειας θα πρέπει να περιλαμβάνουν στόχους ασφαλείας και κρίσιμες για την ασφάλεια λειτουργίες που πρέπει να επιτευχθούν. Οι κρίσιμες για την ασφάλεια λειτουργίες είναι εκείνες που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ασφάλειας του αεροσκάφους, του πληρώματος και των επιβατών. Οι απαιτήσεις ασφάλειας θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν ανάλυση ασφάλειας, ανάλυση κινδύνου και αξιολογήσεις ασφάλειας.

Οι απαιτήσεις αξιοπιστίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν την αναμενόμενη αξιοπιστία, τη δυνατότητα συντήρησης και τη διαθεσιμότητα του ηλεκτρονικού υλικού. Οι απαιτήσεις αξιοπιστίας θα πρέπει να ορίζονται με βάση το εκχωρημένο DAL και το επιδιωκόμενο περιβάλλον λειτουργίας.

Είναι σημαντικό να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην ανάπτυξη απαιτήσεων ασφάλειας και αξιοπιστίας για να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων μερών. Οι απαιτήσεις ασφάλειας και αξιοπιστίας θα πρέπει να ορίζονται με τρόπο που να είναι συγκεκριμένος, μετρήσιμος και επαληθεύσιμος, ώστε να διασφαλίζεται ότι το αναπτυγμένο υλικό πληροί τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Συνοπτικά, ο καθορισμός των DAL και των απαιτήσεων ασφάλειας και αξιοπιστίας είναι κρίσιμες πτυχές της διαδικασίας καθορισμού απαιτήσεων για το DO-254. Αυτά τα βήματα διασφαλίζουν ότι το αναπτυγμένο ηλεκτρονικό υλικό είναι ασφαλές, αξιόπιστο και συμβατό με το DO-254. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι το υλικό που έχει αναπτυχθεί πληροί τον επιδιωκόμενο σκοπό και είναι κατάλληλο για χρήση σε αερομεταφερόμενα συστήματα.

Απαιτήσεις Visure Πλατφόρμα ALM

Απαιτήσεις ορατότητας ALM διαθέτει οπτικές ροές εργασίας βασισμένες σε ρόλους που καθιστούν δυνατή την ευθυγράμμιση των διαδικασιών και των εργαλείων και την παρακολούθηση της διάρκειας ζωής μιας απαίτησης μέσω της ανάπτυξης και των προδιαγραφών της, στην επακόλουθη ανάπτυξη και χρήση της και μέσω περιόδων συνεχούς βελτίωσης και επανάληψης σε οποιαδήποτε από αυτές τις φάσεις .

Το Visure Requirements παρέχει ιχνηλασιμότητα από άκρο σε άκρο μεταξύ απαιτήσεων, επαλήθευσης, αναφοράς προβλημάτων, λιστών ελέγχου και τεχνουργημάτων έργου σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Επίσης, ενσωματώνεται με άλλα εργαλεία του κύκλου ζωής για να παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση για την ανάπτυξη και την επαλήθευση ενσωματωμένων συστημάτων αεροηλεκτρονικής. 

Το Visure Requirements σάς επιτρέπει να τυποποιήσετε και να εξορθολογίσετε τις διαδικασίες του οργανισμού σας που σχετίζονται με το DO-254. Μπορείτε να ορίσετε γραφικά τα τεχνουργήματα και να επιβάλετε την πολιτική ιχνηλασιμότητας μεταξύ τους σε όλα τα Επίπεδα Διασφάλισης Σχεδίασης (DAL). Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι τα συστήματα υλικού του αεροσκάφους με βάση την κρισιμότητα ασφαλείας τους είναι στο ίδιο επίπεδο.

Με το Visure, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτοματοποιημένες λίστες ελέγχου για να διαχειριστείτε τη συμμόρφωση και να ενσωματώσετε εύκολα και να αποκτήσετε πρόσβαση στις λίστες ελέγχου του συνεργάτη DER στο εργαλείο μας. Αυτό θα σας επιτρέψει να σχεδιάσετε και να βελτιώσετε μια διαδικασία αναθεώρησης γύρω από αυτές τις λίστες ελέγχου και να μετρήσετε αυτόματα την ποιότητα των απαιτήσεων με την ευθυγράμμιση επιβολής τεχνητής νοημοσύνης και την ποιότητα σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Με το Visure, μπορείτε επίσης να αυξήσετε την παραγωγικότητα και την ευθυγράμμιση μεταξύ της ομάδας σας παρακολουθώντας την πρόοδο από άκρο σε άκρο, επαναχρησιμοποιώντας απαιτήσεις για συμμόρφωση σε όλα τα έργα και αυτοματοποιώντας την επαλήθευση εργασιών για το DO-254 με οποιαδήποτε λύση διαχείρισης δοκιμών τρίτου μέρους.

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, ο καθορισμός απαιτήσεων για το DO-254 είναι μια κρίσιμη πτυχή της συμμόρφωσης με το πρότυπο. Οι απαιτήσεις πρέπει να καθοριστούν με ακρίβεια για να διασφαλιστεί ότι το αναπτυγμένο υλικό πληροί τον επιδιωκόμενο σκοπό και είναι συμβατό με το DO-254. Η διαδικασία των επτά βημάτων που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο μπορεί να βοηθήσει στον ακριβή καθορισμό των απαιτήσεων. Είναι σημαντικό να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι στην ανάπτυξη απαιτήσεων για να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Στην Visure Solutions, κατανοούμε την πολυπλοκότητα που συνεπάγεται ο καθορισμός των απαιτήσεων για το DO-254. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε αναπτύξει μια Πλατφόρμα Μηχανικής Απαιτήσεων που μπορεί να βοηθήσει στη διευκόλυνση των πραγμάτων. Η πλατφόρμα μας έχει σχεδιαστεί για να απλοποιεί τη διαδικασία καθορισμού, διαχείρισης και επαλήθευσης απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με το DO-254. Παρέχει μια κεντρική πλατφόρμα για τη συνεργασία, την ιχνηλασιμότητα και τη διαχείριση της συμμόρφωσης, καθιστώντας ευκολότερη τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων.

Με την πλατφόρμα μας, μπορείτε να ορίσετε απαιτήσεις χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα πρότυπα DO-254, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με το πρότυπο. Μπορείτε να διαχειριστείτε και να παρακολουθείτε τις απαιτήσεις σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης, διασφαλίζοντας ότι είναι ακριβείς και πλήρεις. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αναφορές συμμόρφωσης αυτόματα, διευκολύνοντας την απόδειξη της συμμόρφωσης με το DO-254.

Συνοπτικά, το Visure Solutions μπορεί να βοηθήσει στη διευκόλυνση των πραγμάτων κατά τον καθορισμό απαιτήσεων για το DO-254. Η πλατφόρμα μας Requirements Engineering απλοποιεί τη διαδικασία καθορισμού, διαχείρισης και επαλήθευσης απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με το DO-254, διασφαλίζοντας ότι το υλικό που έχει αναπτυχθεί είναι ασφαλές, αξιόπιστο και συμβατό με το DO-254.

Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση!

Η Κορυφαία