Λύσεις Visure


Υποστήριξη
Εγγραφείτε
Είσοδος
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή

Requirements Gathering & Capture για DO-254

Requirements Gathering & Capture για DO-254

Πίνακας περιεχομένων

Τι είναι η Συλλογή και η Αποτύπωση Απαιτήσεων;

Η συλλογή και η σύλληψη απαιτήσεων είναι η διαδικασία αναγνώρισης, τεκμηρίωσης και επικύρωσης των λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων ενός συστήματος ή προϊόντος. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών από ενδιαφερόμενους φορείς, χρήστες και πελάτες για να καθοριστεί τι πρέπει να κάνει το σύστημα και πώς πρέπει να συμπεριφέρεται.

Η συλλογή και η αποτύπωση απαιτήσεων είναι ένα κρίσιμο στοιχείο του κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού και συχνά εκτελείται στην αρχή της διαδικασίας ανάπτυξης. Η διαδικασία διασφαλίζει ότι το προϊόν ή το σύστημα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων και των χρηστών.

Η διαδικασία συλλογής και σύλληψης απαιτήσεων είναι μια επαναληπτική διαδικασία και οι απαιτήσεις μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρηθούν και να ενημερωθούν καθ' όλη τη διαδικασία ανάπτυξης καθώς γίνονται διαθέσιμες νέες πληροφορίες ή καθώς αλλάζουν οι ανάγκες των ενδιαφερομένων.

Η σημασία της συγκέντρωσης και της σύλληψης απαιτήσεων δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί, καθώς αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη διασφάλιση ότι το προϊόν ή το σύστημα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων και των χρηστών του. Η αποτελεσματική συλλογή και αποτύπωση απαιτήσεων μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή δαπανηρών σφαλμάτων, καθυστερήσεων και εκ νέου επεξεργασίας και μπορεί να βελτιώσει τη συνολική ποιότητα του προϊόντος ή του συστήματος.

Συγκέντρωση και λήψη απαιτήσεων για το DO-254

Η συλλογή και η σύλληψη απαιτήσεων για το DO-254 είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της διαδικασίας διασφάλισης σχεδιασμού για αερομεταφερόμενο ηλεκτρονικό υλικό. Το DO-254 είναι ένα πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση σχεδιασμού αερομεταφερόμενου ηλεκτρονικού υλικού και η συμμόρφωση με αυτό το πρότυπο είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των αερομεταφερόμενων συστημάτων.

Διαδικασία συλλογής απαιτήσεων για το DO-254

Η διαδικασία συλλογής και σύλληψης απαιτήσεων για το DO-254 περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 1. Προσδιορίστε τις απαιτήσεις σε επίπεδο συστήματος: Το πρώτο βήμα είναι να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις σε επίπεδο συστήματος, οι οποίες περιγράφουν τη συνολική λειτουργικότητα και απόδοση του συστήματος. Αυτές οι απαιτήσεις θα πρέπει να τεκμηριώνονται με σαφή και συνοπτικό τρόπο και θα πρέπει να περιλαμβάνουν τυχόν κανονιστικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις ασφαλείας.
 2. Αποσύνθεση των απαιτήσεων σε επίπεδο συστήματος: Οι απαιτήσεις σε επίπεδο συστήματος στη συνέχεια αποσυντίθενται σε απαιτήσεις χαμηλότερου επιπέδου που καθορίζουν τις συγκεκριμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά του συστήματος. Αυτές οι απαιτήσεις θα πρέπει να είναι ανιχνεύσιμες στις απαιτήσεις σε επίπεδο συστήματος και θα πρέπει να περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις απόδοσης, περιβάλλοντος και ασφάλειας.
 3. Χρησιμοποιήστε μια συνεπή και τυποποιημένη μορφή τεκμηρίωσης απαιτήσεων: Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια συνεπής και τυποποιημένη μορφή τεκμηρίωσης απαιτήσεων για να διασφαλίζεται ότι όλες οι απαιτήσεις τεκμηριώνονται με σαφή και συνοπτικό τρόπο. Η μορφή πρέπει να περιλαμβάνει το αναγνωριστικό απαίτησης, την περιγραφή, το σκεπτικό και τις πληροφορίες ιχνηλασιμότητας.
 4. Συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στη διαδικασία αναθεώρησης απαιτήσεων: Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένου του πελάτη, των ρυθμιστικών αρχών και των ομάδων σχεδιασμού και επαλήθευσης, θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία αναθεώρησης των απαιτήσεων. Αυτό διασφαλίζει ότι όλες οι απαιτήσεις επανεξετάζονται και εγκρίνονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν ξεκινήσει η διαδικασία σχεδιασμού.
 5. Χρησιμοποιήστε εργαλεία για τη διαχείριση και τον εντοπισμό απαιτήσεων: Τα εργαλεία διαχείρισης απαιτήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης απαιτήσεων και τη διασφάλιση ότι όλες οι απαιτήσεις είναι ανιχνεύσιμες και συμβατές με το DO-254. Αυτά τα εργαλεία μπορούν επίσης να βοηθήσουν στον εντοπισμό τυχόν κενών ή ασυνεπειών στην τεκμηρίωση απαιτήσεων.

Η αποτελεσματική συλλογή και αποτύπωση απαιτήσεων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με το DO-254, καθώς διασφαλίζει ότι το ηλεκτρονικό υλικό που χρησιμοποιείται στα αερομεταφερόμενα συστήματα έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επαληθευτεί ώστε να πληροί τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα και τις βέλτιστες πρακτικές, οι οργανισμοί μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτυχή ανάπτυξη αερομεταφερόμενου ηλεκτρονικού υλικού που πληροί τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις ασφάλειας.

Σημασία της συλλογής και αποτύπωσης απαιτήσεων

Η συλλογή και η σύλληψη απαιτήσεων είναι η διαδικασία αναγνώρισης, καθορισμού και τεκμηρίωσης των λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων ενός συστήματος. Αυτή η διαδικασία είναι κρίσιμη για να διασφαλιστεί ότι ο σχεδιασμός πληροί την προβλεπόμενη χρήση και τη λειτουργικότητα του συστήματος, καθώς και τυχόν κανονιστικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας.

Για τη συμμόρφωση με το DO-254, η συγκέντρωση και η σύλληψη απαιτήσεων είναι ουσιαστικής σημασίας, επειδή θέτει τη βάση για τη διαδικασία σχεδιασμού. Οι απαιτήσεις καθορίζουν την αναμενόμενη συμπεριφορά του υλικού και ορίζουν το πλαίσιο για τις διαδικασίες σχεδιασμού, επαλήθευσης και επικύρωσης. Οποιαδήποτε αποτυχία συγκέντρωσης και αποτύπωσης των απαιτήσεων με ακρίβεια και πληρότητα μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα σχεδιασμού, καθυστερήσεις και δαπανηρή επανεπεξεργασία.

Βέλτιστες πρακτικές για τη συλλογή και τη λήψη απαιτήσεων

Η συλλογή και η σύλληψη απαιτήσεων είναι μια ουσιαστική διαδικασία για την ανάπτυξη συστημάτων αεροηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς DO-254. Ακολουθούν ορισμένες βέλτιστες πρακτικές για τη συλλογή και τη σύλληψη απαιτήσεων για το DO-254:

 1. Συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών: Η συγκέντρωση και η σύλληψη απαιτήσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του πελάτη, των ρυθμιστικών αρχών, των αρχιτεκτόνων συστημάτων και των ομάδων σχεδιασμού. Αυτό διασφαλίζει ότι όλα τα μέρη έχουν σαφή κατανόηση των απαιτήσεων και ότι δεν υπάρχουν παρεξηγήσεις ή χαμένες απαιτήσεις.
 2. Χρησιμοποιήστε μια δομημένη προσέγγιση: Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια δομημένη προσέγγιση για τη συγκέντρωση και την αποτύπωση των απαιτήσεων. Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής, τον προσδιορισμό των ενδιαφερομένων, τον καθορισμό των απαιτήσεων του συστήματος και την αποσύνθεσή τους σε απαιτήσεις χαμηλότερου επιπέδου.
 3. Απαιτήσεις εγγράφου: Η τεκμηρίωση των απαιτήσεων είναι απαραίτητη για την ιχνηλασιμότητα και διασφαλίζει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν σαφή κατανόηση των απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται με σαφή και συνοπτικό τρόπο και να είναι αριθμημένες για εύκολη αναφορά.
 4. Χρησιμοποιήστε ένα Εργαλείο Διαχείρισης Απαιτήσεων: Ένα εργαλείο διαχείρισης απαιτήσεων μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των απαιτήσεων, στην παρακολούθηση αλλαγών και στη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας. Το εργαλείο θα πρέπει να μπορεί να εισάγει και να εξάγει απαιτήσεις και να έχει δυνατότητες ελέγχου έκδοσης.
 5. Προτεραιοποίηση απαιτήσεων: Η ιεράρχηση των απαιτήσεων διασφαλίζει ότι οι πιο κρίσιμες απαιτήσεις εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται πρώτα. Η ιεράρχηση μπορεί να βασίζεται στην κρισιμότητα της ασφάλειας, στις ανάγκες των πελατών ή στα χρονοδιαγράμματα του έργου.
 6. Αναθεώρηση και επικύρωση απαιτήσεων: Οι απαιτήσεις θα πρέπει να επανεξετάζονται και να επικυρώνονται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλιστεί ότι είναι πλήρεις, ακριβείς και εφικτές. Οι αναθεωρήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως επιθεωρήσεις, αναλυτικές πληροφορίες ή αξιολογήσεις από ομοτίμους.

Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση!

Η Κορυφαία