Μοντέλο ικανότητας απαιτήσεων

Μοντέλο ικανότητας απαιτήσεων

Το μοντέλο RCM καθορίζει πέντε επίπεδα ικανότητας (το επίπεδο 0 είναι ένα αρχικό επίπεδο που δεν μετράει):

Ο συνδυασμός αυτών των τριών παραγόντων μας επιτρέπει να παρέχουμε συγκεκριμένες λύσεις στα συγκεκριμένα προβλήματα των οργανισμών.

Το μοντέλο RCM καθορίζει πέντε επίπεδα ικανότητας (το επίπεδο 0 είναι ένα αρχικό επίπεδο που δεν μετράει):

 • Στο επίπεδο 0, οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στα έγγραφα και δεν είναι δομημένες εκτός από την οργάνωση στα κεφάλαια του ίδιου του εγγράφου.
 • Στο επίπεδο 1, ξεκινά η εφαρμογή της διαδικασίας μηχανικής απαιτήσεων σε έναν οργανισμό.
 • Στο επίπεδο 2, έχει καθοριστεί μια διαδικασία ορισμού και διαχείρισης απαιτήσεων.
 • Στο επίπεδο 3, έχει καθοριστεί η αποδοχή και η διαχείριση έργων.
 • Στο επίπεδο 4, έχουν καθοριστεί στοιχεία σχεδίασης.
 • Στο επίπεδο 5, υπάρχει συνεπής διαχείριση αλλαγών, επαναχρησιμοποίηση απαιτήσεων και εταιρική εφαρμογή της διαδικασίας μηχανικής απαιτήσεων.

Επίπεδα ικανότητας

 • Επίπεδο 0: Μη δομημένο
 • Επίπεδο 1: Δομημένο
 • Επίπεδο 2: Καθορισμένη διαδικασία
 • Επίπεδο 3: Αρχικό εντοπισμένο: Η αποδοχή και διαχείριση έργου έχει εντοπιστεί
 • Επίπεδο 4: Ανίχνευση: έχουν εντοπιστεί στοιχεία σχεδίασης
 • Επίπεδο 5: Μοντελοποιημένο

Κάθε επίπεδο ικανότητας αποτελείται από διαφορετικές πρακτικές ομαδοποιημένες σε τέσσερις κατηγορίες:

 • Πρακτικές που σχετίζονται με Μηχανική Απαιτήσεων
 • Πρακτικές που σχετίζονται με Διαχείριση της Αλλαγής
 • Πρακτικές εγγύησης Εταιρική εφαρμογή
 • Επαναχρησιμοποίηση πρακτικές

Η προσέγγιση με βάση το επίπεδο μετρά την κατάσταση ενός οργανισμού σε σχέση με όλες τις πτυχές της διαδικασίας ορισμού και διαχείρισης απαιτήσεων. Ωστόσο, η επιχειρηματική προσέγγιση του οργανισμού και οι συγκεκριμένες ανάγκες του λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό του σχεδίου βελτίωσης. Οι ενέργειες βελτίωσης μπορούν να καθοριστούν μόνο σε συγκεκριμένους τομείς του ορισμού και της διαχείρισης απαιτήσεων, που αντιστοιχούν σε ένα ή περισσότερα επίπεδα, που δεν πρέπει απαραίτητα να πραγματοποιηθούν με τη σειρά που υποδεικνύεται από τα επίπεδα που ορίζονται στο μοντέλο RCM.

Στο σχέδιο βελτίωσης λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο που προσδιορίζεται ως αντικειμενικό (ή οι συγκεκριμένοι τομείς κάθε επιπέδου). Προκειμένου να υλοποιήσουμε το Σχέδιο Βελτίωσης, πρέπει να καθορίσουμε τις πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν, να διαμορφώσουμε τα εργαλεία που απαιτούνται για να δώσουμε τη βέλτιστη υποστήριξη στις διαδικασίες και να εκπαιδεύσουμε την ομάδα τόσο σε μεθοδολογικές πτυχές όσο και στη χρήση των εργαλείων που απαιτούνται για την εφαρμογή αυτών των πρακτικών. Visure's Απαιτήσεις Ορισμός και Λύση Διαχείρισης υποστηρίζει πλήρως τις πρακτικές που ορίζονται στο μοντέλο RCM.

Αξιολόγηση RCM

Το μοντέλο RCM έχει ένα μοντέλο αξιολόγησης που βασίζεται στην ανάλυση:

 • Τεκμηρίωση διαδικασίας καθορισμού και διαχείρισης απαιτήσεων.
 • Τεκμηρίωση έργου στο πλαίσιο απαιτήσεων.

Εκτός από την αναθεώρηση αυτής της τεκμηρίωσης, πραγματοποιούνται διαφορετικές συνεντεύξεις με όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους, με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη κάθε άποψη.

Όλες αυτές οι πληροφορίες αντιμετωπίζονται αντικειμενικά προκειμένου να επιτευχθεί στάθμιση των διαδικασιών του οργανισμού σε σχέση με τις πρακτικές του μοντέλου, σε σχέση με το επίπεδο συμμόρφωσής τους με το μοντέλο RCM και επίσης για κάθε επίπεδο RCM στις διαφορετικές κατηγορίες τους.

Τα αποτελέσματα της μεθόδου αξιολόγησης, η Ανάλυση Κενών, παρουσιάζονται με ποσοτικό και ποιοτικό συνοπτικό τρόπο, προσδιορίζοντας τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες βελτίωσης, καθώς και μετρήσεις και γραφικά που δείχνουν την παγκόσμια συμμόρφωση του οργανισμού σε σχέση με κάθε επίπεδο και τον βαθμό συμμόρφωσής του σε σχέση στις πρακτικές κάθε επιπέδου, ομαδοποιημένες ανά κατηγορίες.

Κορυφή