Εφαρμογή Visure

Εφαρμογή Visure

Εφαρμογή των απαιτήσεων του Visure, του ορισμού των απαιτήσεων και της λύσης διαχείρισης

Η σκοπός στο Visure, κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων μας Ορισμός και λύση διαχείρισης, Visure Requirements, είναι να διασφαλίζει την απόλυτη προσαρμογή του στις διαδικασίες του οργανισμού, έτσι ώστε οι αναλυτές, οι διαχειριστές έργων, οι χρήστες ή άλλα προφίλ που επηρεάζονται από την εφαρμογή της Λύσης να το αντιλαμβάνονται από την αρχή ως βοήθημα στην καθημερινή τους εργασία που θα τους βοηθήσει να διαχειριστούν και να καθορίσουν τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές τους με απλό και αποτελεσματικό τρόπο.

Η επιτυχής εφαρμογή μιας λύσης, όπως Απαιτήσεις Visure απαιτεί ομάδα πιστοποιημένη με Visure Requirements με μεγάλη εμπειρία στη διαδικασία υλοποίησης λύσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του οργανισμού και η διαδικασία Ορισμός και Διαχείριση Απαιτήσεων που θα υποστηρίζει το Visure Requirements. .

Στο Visure έχουμε μια μεθοδολογία υλοποίησης Απαιτήσεων Visure η οποία έχει επικυρωθεί τα τελευταία δέκα χρόνια σε έργα υλοποίησης σε διαφορετικούς οργανισμούς (από μικρές εταιρείες έως μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες) και ανήκουν σε πολύ διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς, τόσο στην ανάπτυξη λογισμικού όσο και στα συστήματα κόσμος της μηχανικής.

Η μεθοδολογία εφαρμογής Απαιτήσεων Visure συνδυάζει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Έχει μια ανοιχτή και ευέλικτη προσέγγιση βασισμένη στην ανάλυση των ακόλουθων παραγόντων:

 • Τρέχουσα κατάσταση του οργανισμού σε σχέση με τις απαιτήσεις, βάσει του RCM (Μοντέλο ικανότητας απαιτήσεων) αναπτύχθηκε από την Visure.
 • Υφιστάμενη ή εφαρμοζόμενη διαδικασία ορισμού και διαχείρισης απαιτήσεων.
 • Επίπεδο ωριμότητας του οργανισμού σε σχέση με τη διαδικασία.
 • Εργαλεία που χρησιμοποιούνται αυτήν τη στιγμή τα οποία θα απαιτούν αντικατάσταση ή ολοκλήρωση του Visure Requirements.

Η υλοποίηση προσεγγίζεται σε διαφορετικές φάσεις, με δραστηριότητες και παραδοτέα που ορίζονται σε καθένα από αυτά και η διάρκεια των οποίων προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε πελάτη μας. Τα κύρια καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν για την αποτελεσματική εφαρμογή της Λύσης Απαιτήσεων Visure στον οργανισμό σας είναι:

 • Ανάλυση των διαδικασιών ορισμού και διαχείρισης των απαιτήσεων του οργανισμού προκειμένου να προσδιοριστούν οι φάσεις και οι δραστηριότητες που θα αυτοματοποιηθούν.
 • Ορισμός και εφαρμογή της απαραίτητης παραμετροποίησης για την πλήρη υποστήριξη της διαδικασίας απαιτήσεων του οργανισμού στο Visure Requirements.
 • Δημιουργία προτύπων έργου στις Απαιτήσεις Visure.
 • Δημιουργία καταλόγων επαναχρησιμοποιήσιμων απαιτήσεων και εφαρμογή τους στο Visure Reqirements.
 • Προσόντα της μεθοδολογίας και των ομάδων ποιότητας, ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν την εν λόγω παραμετροποίηση στις νέες ανάγκες που προκύπτουν στον οργανισμό.
 • Εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη διαδικασία απαιτήσεων, προσαρμοσμένη στη χρήση των απαιτήσεων Visure στην καθημερινή τους εργασία.
 • Πλήρης ενσωμάτωση των απαιτήσεων Visure στον κύκλο ζωής των συστημάτων που αναπτύσσονται στον οργανισμό.
 • Δημιουργία οδηγιών χρήσης Απαιτήσεων Visure προσαρμοσμένων στα διαφορετικά προφίλ που συμμετέχουν στη διαδικασία απαιτήσεων.
 • Προσαρμοσμένη ανάπτυξη για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των απαιτήσεων Visure με άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στον οργανισμό.
 • Εκτέλεση πιλοτικών έργων για την επικύρωση της παραμετροποίησης που ορίζεται για Απαιτήσεις Visure και τις αναπτυγμένες ενσωματώσεις.
 • Εκπαίδευση σε νέες εκδόσεις Απαιτήσεων Visure και προτάσεις για τη βελτίωση της παραμετροποίησης που γίνεται με βάση τις νέες δυνατότητες που εφαρμόζονται στο προϊόν.
 • Υποστήριξη υλοποίησης Απαιτήσεων συνεχούς ορατότητας μέσω μηχανισμών ελέγχου και μέτρησης που θα επιτρέψουν ποσοτικά την ανάλυση των πλεονεκτημάτων που έχουν επιτευχθεί.
Κορυφή