Visuele oplossingen


Support
Registreren
Inloggen
Probeer gratis uit

Hoe de ROI van investeringen in Model-Based Systems Engineering (MBSE) Tools te berekenen

Hoe de ROI van investeringen in Model-Based Systems Engineering (MBSE) Tools te berekenen

Inhoudsopgave

Model-Based Systems Engineering (MBSE) wint de laatste jaren aanzienlijk aan populariteit als een benadering voor het beheersen van de complexiteit van het ontwikkelen van systemen. MBSE biedt een uitgebreid overzicht van het systeemontwikkelingsproces door belanghebbenden in staat te stellen modellen te maken en te manipuleren om verschillende aspecten van het systeem weer te geven. Met de groeiende acceptatie van MBSE investeren organisaties in MBSE-tools om effectieve modelontwikkeling, -beheer en -analyse mogelijk te maken. Net als bij elke andere investering moeten organisaties echter het rendement op investering (ROI) van MBSE-tools berekenen om de uitgaven te rechtvaardigen. In dit artikel zullen we onderzoeken hoe u de ROI van investeringen in MBSE-tools kunt berekenen.

Inzicht in de ROI van investeringen in MBSE Tools

De ROI-berekening voor MBSE-toolinvesteringen kan op verschillende manieren worden benaderd, afhankelijk van de specifieke doelen en doelstellingen van de organisatie. De volgende stappen bieden een algemeen raamwerk voor het berekenen van de ROI voor investeringen in MBSE-tools:

 1. Identificeer de kosten van de investering: Dit omvat de kosten van de MBSE-tool, installatie- en configuratiekosten, trainingskosten en doorlopende onderhoudskosten.
 2. Identificeer de voordelen van de investering: Dit omvat de verwachte verbeteringen in productiviteit, kwaliteit en efficiëntie als gevolg van het gebruik van de MBSE-tool.
 3. Wijs een geldwaarde toe aan de voordelen: Om de ROI te berekenen, moeten de voordelen een geldwaarde krijgen. Dit kan worden gedaan door een schatting te maken van de kostenbesparingen die het gevolg zijn van de verwachte verbeteringen in productiviteit, kwaliteit en efficiëntie.
 4. Bepaal de terugverdientijd: De terugverdientijd is de tijd die de organisatie nodig heeft om de initiële investering in de MBSE-tool terug te verdienen. Het wordt berekend door de totale kosten van de investering te delen door de verwachte jaarlijkse besparingen als gevolg van de investering.
 5. Bereken de ROI: De ROI wordt berekend door de totale kosten van de investering af te trekken van de totale baten en vervolgens het resultaat te delen door de totale kosten van de investering. De ROI wordt meestal uitgedrukt als een percentage.

Het is belangrijk op te merken dat de ROI-berekening geen eenmalige gebeurtenis is. Naarmate de organisatie de MBSE-tool blijft gebruiken, moet ze regelmatig de ROI evalueren om ervoor te zorgen dat de investering nog steeds de moeite waard is.

Voordelen van MBSE-tools: verbetering van Systems Engineering-processen

Modelgebaseerde systeemtechniek

MBSE-tools (Model-Based Systems Engineering) bieden verschillende voordelen die het engineeringproces verbeteren en de algehele efficiëntie en effectiviteit van systeemontwikkeling verbeteren. Enkele van de belangrijkste voordelen van MBSE-tools zijn:

 1. Verbeterde communicatie en samenwerking: MBSE-tools bieden een gemeenschappelijk platform voor teams om samen te werken aan systeemontwikkeling. Ze vergemakkelijken duidelijke en beknopte communicatie door complexe systemen weer te geven door middel van grafische modellen die gemakkelijker te begrijpen zijn dan tekstuele documenten. Dit bevordert beter teamwerk en vermindert misverstanden tussen belanghebbenden.

 2. Visuele weergave van systemen: MBSE-tools gebruiken grafische modellen zoals blokdiagrammen, stroomschema's en toestandsmachines om de systeemarchitectuur en het gedrag weer te geven. Deze visuele weergaven maken het voor belanghebbenden gemakkelijker om de ingewikkeldheden en relaties van het systeem te begrijpen, wat helpt bij het begrijpen van vereisten en het begrijpen van het ontwerp.

 3. Vroege detectie van problemen: Door vroeg in de ontwerpfase modellen van het systeem te ontwikkelen, maken MBSE-tools het mogelijk om potentiële problemen of conflicten in vereisten, ontwerp of functionaliteit op te sporen. Deze vroege identificatie van problemen helpt om risico's te verminderen en de kosten van het later in het ontwikkelingsproces te verminderen.

 4. Vereistenbeheer en traceerbaarheid: MBSE-tools maken het traceren van vereisten mogelijk gedurende de gehele levenscyclus van systeemontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat elk onderdeel van het systeem is afgeleid van en gekoppeld aan specifieke eisen. Het verbetert de traceerbaarheid, wat cruciaal is voor verificatie-, validatie- en nalevingsdoeleinden.

 5. Change Management: MBSE-tools maken het gemakkelijker om wijzigingen in de systeemvereisten of het ontwerp te beheren. Wanneer het model wordt bijgewerkt, worden wijzigingen automatisch doorgevoerd in het hele model, waardoor de consistentie behouden blijft en de kans op fouten als gevolg van handmatige updates wordt verkleind.

 6. Simulatie en analyse: Veel MBSE-tools maken simulatie en analyse van modellen mogelijk, waardoor ingenieurs het gedrag van het systeem onder verschillende omstandigheden kunnen evalueren. Deze mogelijkheid helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen, het optimaliseren van de prestaties en het valideren van systeemgedrag vóór fysieke implementatie.

 7. Hergebruik en Standaardisatie: MBSE-tools ondersteunen vaak modelbibliotheken en standaard modelleringstalen (bijv. SysML, UML) die de herbruikbaarheid van modellen en componenten bevorderen. Dit stimuleert best practices en standaardisatie binnen de organisatie, wat leidt tot efficiëntere ontwikkelprocessen.

 8. Documentatie en rapportage: MBSE-tools genereren automatisch documentatie van de modellen, waardoor de inspanning die nodig is voor handmatige documentatie wordt verminderd. Ze kunnen rapporten, specificaties en andere documentatie genereren die nodig zijn voor beoordelingen, audits en nalevingsdoeleinden.

 9. Integratie met andere engineeringtools: MBSE-tools kunnen worden geïntegreerd met andere engineeringtools, zoals software voor vereistenbeheer, simulatietools en configuratiebeheersystemen. Deze integratie stroomlijnt de workflow en zorgt voor consistentie in de verschillende fasen van het ontwikkelingsproces.

 10. Ondersteuning voor complexe systemen: MBSE-tools zijn vooral nuttig voor het ontwikkelen van complexe systemen met tal van onderling afhankelijke componenten en interacties. Ze helpen de complexiteit te beheersen en bieden een holistisch beeld van het systeem, wat betere besluitvorming mogelijk maakt.

ROI-berekeningsmethodologie voor MBSE-tools

Modelgebaseerde systeemtechniek

Het berekenen van de Return on Investment (ROI) voor MBSE-tools (Model-Based Systems Engineering) omvat het beoordelen van de kosten die gepaard gaan met het implementeren en onderhouden van de tools tegen de voordelen die ze bieden. Hier is een stapsgewijze methode om de ROI voor MBSE-tools te berekenen:

Stap 1: Identificeer doelen en doelstellingen

Definieer duidelijk de doelstellingen van het gebruik van MBSE-tools in uw organisatie. Denk hierbij aan het verbeteren van de samenwerking, het verkorten van de ontwikkelingstijd, het verbeteren van het systeembegrip, het minimaliseren van fouten, enz. Kwantificeer de doelstellingen waar mogelijk, aangezien dit zal helpen bij het nauwkeuriger meten van de ROI.

Stap 2: Schat de implementatiekosten in

Bepaal vooraf de aanschafkosten van de MBSE-tools, inclusief softwarelicenties, hardwarevereisten (indien van toepassing) en eventuele trainingskosten voor het team om de tools effectief te gebruiken.

Stap 3: Beoordeel onderhouds- en ondersteuningskosten

Houd rekening met de lopende kosten die nodig zijn voor het onderhoud en de ondersteuning van de MBSE-tools, zoals software-updates, technische ondersteuning en mogelijke integratiekosten met bestaande systemen.

Stap 4: kwantificeer tijdwinst

Schat de bespaarde tijd in als gevolg van verhoogde efficiëntie en productiviteit als gevolg van het gebruik van MBSE-tools. Denk bijvoorbeeld aan tijdsbesparing op het gebied van documentatie, modelrevisies en communicatie.

Stap 5: Evalueer foutreductie

Beoordeel de vermindering van het aantal fouten en de bijbehorende besparingen in termen van herbewerking, testen en potentiële aansprakelijkheid als gevolg van een beter begrip van vereisten en verbeterde systeemanalyse door middel van MBSE-tools.

Stap 6: Analyseer samenwerkingsverbeteringen

Als het gebruik van MBSE-tools leidt tot betere samenwerking en communicatie tussen teams en belanghebbenden, kwantificeer dan de impact op de besluitvormingstijd en mogelijke kostenbesparingen.

Stap 7: meet minder nabewerking

Bepaal de vermindering van herwerk dankzij vroegtijdige probleemdetectie en verbeterd systeembegrip, wat uiteindelijk resources en projectvertragingen bespaart.

Stap 8: Overweeg herbruikbaarheid

Als de MBSE-tools de herbruikbaarheid van modellen of componenten bevorderen, evalueer dan de tijd- en kostenbesparingen die zijn bereikt door gebruik te maken van bestaande middelen.

Stap 9: Bereken de ROI

Bereken de ROI met behulp van de volgende formule:

ROI (%) = [(Totale baten – Totale kosten) / Totale kosten] * 100

Stap 10: Rekening houden met immateriële voordelen

Denk naast tastbare voordelen ook aan immateriële voordelen zoals verbeterde klanttevredenheid, een verbeterd teammoreel en strategische voordelen op de lange termijn.

Stap 11: monitoren en beoordelen

Controleer na het implementeren van MBSE-tools voortdurend het gebruik ervan en beoordeel of de verwachte voordelen worden gerealiseerd. Controleer periodiek de ROI-berekeningen om nauwkeurigheid te garanderen en breng indien nodig aanpassingen aan.

Het is belangrijk op te merken dat de ROI-berekening specifiek is voor elke organisatie en elk project. Verschillende projecten kunnen verschillende niveaus van complexiteit en potentiële voordelen hebben, dus stem de methodologie af op uw specifieke context.

Conclusie

Organisaties moeten hun specifieke behoeften en doelen zorgvuldig evalueren bij het selecteren van een MBSE-tool. Verschillende tools hebben verschillende sterke en zwakke punten, en de beste tool voor de ene organisatie is misschien niet de beste tool voor een andere. Bovendien moeten organisaties rekening houden met de totale eigendomskosten, inclusief installatie- en configuratiekosten, trainingskosten en doorlopende onderhoudskosten, bij het evalueren van de ROI van investeringen in MBSE-tools.

Concluderend, het berekenen van de ROI van investeringen in MBSE-tools vereist een zorgvuldige afweging van zowel de kosten als de baten van de investering. Hoewel het een uitdaging kan zijn om de voordelen van MBSE-tools in geld uit te drukken, kunnen organisaties het in dit artikel geschetste raamwerk gebruiken om de ROI van hun investeringen te schatten. Door hun specifieke behoeften en doelen zorgvuldig te evalueren, kunnen organisaties een MBSE-tool selecteren die hun ROI maximaliseert en de succesvolle ontwikkeling van hoogwaardige systemen mogelijk maakt.

Vergeet dit bericht niet te delen!

Top