Visure-lösningar


Support
Registrera
Logga in
Börja Free Trial

3-stegsguide för att definiera krav för DO-178C

3-stegsguide för att definiera krav för DO-178C

Innehållsförteckning

Beskrivning

Att definiera krav är en kritisk aspekt vid utveckling av mjukvara för säkerhetskritiska system. Inom flygindustrin är överensstämmelse med DO-178C-standarden avgörande för att säkerställa säkerheten och tillförlitligheten hos luftburen programvara. DO-178C ger vägledning för certifiering av programvara som används i luftburna system, och en av dess nyckelaspekter är korrekt definition av krav. Den här artikeln presenterar en omfattande 3-stegsguide som hjälper programvaruingenjörer och utvecklingsteam att definiera krav i enlighet med DO-178C.

Steg 1: Upprätta ett kravramverk

Identifiera intressenterna

Det första steget i att definiera krav för DO-178C är att identifiera de intressenter som är involverade i mjukvaruutvecklingsprocessen. Intressenter kan inkludera systemingenjörer, mjukvaruingenjörer, verifieringsingenjörer, säkerhetsbedömare och tillsynsmyndigheter. Genom att identifiera och involvera rätt intressenter från början säkerställer du att alla perspektiv beaktas, och att potentiella konflikter eller missförstånd åtgärdas tidigt.

Definiera krav på systemnivå

Efter att ha identifierat intressenterna är det avgörande att definiera krav på systemnivå. Dessa krav beskriver programmets övergripande beteende och funktionalitet inom ramen för det luftburna systemet. Kraven på systemnivå bör vara kortfattade, tydliga och entydiga för att undvika misstolkningar under utvecklings- och certifieringsprocessen.

För att effektivt definiera krav på systemnivå, överväg följande:

 • Förstå det avsedda syftet med programvaran och dess interaktioner med andra systemkomponenter.
 • Identifiera säkerhetskritiska aspekter som behöver åtgärdas.
 • Specificera funktions- och prestandakrav.
 • Definiera miljö- och driftsrestriktioner.
 • Etablera gränssnitt och dataflöden mellan programvaran och andra systemkomponenter.

Skapa mjukvarukrav på hög nivå

När kraven på systemnivå väl är fastställda är nästa steg att skapa mjukvarukrav på hög nivå. Dessa krav utvecklar kraven på systemnivå och ger mer detaljerad information om mjukvarans funktionalitet. Programvarukrav på hög nivå bör kunna spåras till kraven på systemnivå och tillhandahålla en tydlig färdplan för mjukvaruutvecklingsprocessen.

Tänk på följande punkter när du skapar mjukvarukrav på hög nivå:

 • Dela upp kraven på systemnivå i mindre, hanterbara enheter.
 • Specificera in- och utdataformat, dataintegritetskrav och dataöverföringsmekanismer.
 • Definiera mjukvarugränssnitten, inklusive externa gränssnitt och interna modulgränssnitt.
 • Identifiera databehandlingsalgoritmerna och deras förväntade beteende.
 • Dokumentera eventuella tids- eller prestandabegränsningar som läggs på programvaran.

Steg 2: Se till att kraven är konsekventa och fullständiga

Utför kravgranskning

När väl mjukvarukraven på hög nivå har skapats är det viktigt att göra en omfattande kravgenomgång. Granskningen innebär att utvärdera kraven på konsekvens, fullständighet och korrekthet. Att granska krav med alla relevanta intressenter hjälper till att identifiera eventuella saknade eller motstridiga krav och säkerställer att kraven korrekt återspeglar det avsedda mjukvarubeteendet.

Var uppmärksam på följande under granskningsprocessen:

 • Verifiera att varje mjukvarukrav på hög nivå kan spåras tillbaka till ett motsvarande krav på systemnivå.
 • Kontrollera om det saknas krav eller tvetydiga påståenden.
 • Se till att kraven är fria från motsägelser eller konflikter.
 • Bekräfta att kraven är realistiska och uppnåeliga inom de givna begränsningarna.
 • Involvera verifieringsingenjörer och säkerhetsbedömare för att bedöma verifierbarheten och säkerhetskonsekvenserna av kraven.

Upprätta en kravspårbarhetsmatris

För att upprätthålla en tydlig koppling mellan system- och högnivåprogramvarukrav är det viktigt att upprätta en kravspårbarhetsmatris (RTM). En RTM tillhandahåller ett strukturerat sätt att spåra sambanden mellan krav, vilket säkerställer att varje krav redovisas och verifieras under mjukvaruutvecklingsprocessen.

När du skapar en RTM, överväg följande steg:

 • Lista alla krav på systemnivå i en kolumn.
 • Skapa motsvarande kolumner för mjukvarukrav på hög nivå, verifieringsaktiviteter och testfall.
 • Upprätta spårbarhetslänkar mellan systemnivå och mjukvarukrav på hög nivå.
 • Uppdatera RTM under hela mjukvaruutvecklingens livscykel för att återspegla ändringar och tillägg till kraven.
 • Använd RTM som ett verktyg för verifieringsplanering, för att säkerställa att alla krav testas och verifieras.

Steg 3: Dokumentera och underhålla krav

Dokumentkrav

När kraven har definierats, granskats och spårats är det avgörande att dokumentera dem noggrant. Korrekt dokumentation säkerställer att kraven är tillgängliga för alla intressenter och fungerar som en referens genom hela mjukvaruutvecklingen och certifieringsprocessen.

Tänk på följande riktlinjer när du dokumenterar krav:

 • Använd ett konsekvent format och struktur för alla krav.
 • Ange tydligt kravet, inklusive eventuella nödvändiga indata, förväntade utdata och begränsningar.
 • Inkludera motivering och resonemang bakom varje krav för att ge sammanhang.
 • Tilldela unika identifierare till varje krav för enkel referens och spårbarhet.
 • Uppdatera dokumentationen när ett krav ändras, läggs till eller tas bort.

Upprätthålla krav

Kraven är inte statiska; de kan utvecklas och förändras under hela mjukvaruutvecklingens livscykel. Det är avgörande att etablera en robust förändringshanteringsprocess för att hantera kravuppdateringar och säkerställa att alla ändringar är korrekt dokumenterade och godkända.

Tänk på följande när du upprätthåller kraven:

 • Inrätta en utsedd ändringsstyrelse som ansvarar för att granska och godkänna kravändringar.
 • Definiera tydligt processen för att begära, granska och implementera kravändringar.
 • Uppdatera kravdokumentationen och RTM när en ändring godkänns.
 • Kommunicera kravändringar till alla relevanta intressenter för att säkerställa att alla arbetar med den senaste informationen.

Använda Visure Solutions för att definiera krav för DO-178C

Beskrivning

Att definiera krav för mjukvaruutveckling i enlighet med DO-178C kan vara en komplex och utmanande uppgift. För att effektivisera denna process och säkerställa efterlevnad av standarden kan organisationer utnyttja avancerade kravhanteringsverktyg. Visure Solutions erbjuder en heltäckande mjukvarulösning som underlättar definition, hantering och spårbarhet av krav för DO-178C-projekt. Den här artikeln utforskar hur Visure Solutions kan användas effektivt för att definiera krav i enlighet med DO-178C riktlinjer.

Visure Solutions: En översikt

Visure Solutions är en ledande leverantör av mjukvara för kravhantering, som erbjuder ett dedikerat verktyg som heter "Synkrav" som stödjer utvecklingen av säkerhetskritiska system, inklusive de som regleras av DO-178C. Verktyget Visure Requirements tillhandahåller en samarbetande och integrerad plattform för att fånga, organisera och spåra krav under hela mjukvaruutvecklingens livscykel.

Huvudfunktioner och fördelar

Krav Elicitation och Capture

Visure Requirements erbjuder ett användarvänligt gränssnitt för att fånga och framkalla krav. Användare kan skapa, importera eller länka krav från olika källor, såsom dokument, kalkylblad eller befintliga databaser. Verktyget möjliggör strukturerad och organiserad kravhantering, vilket säkerställer att all relevant information fångas upp och är lättillgänglig.

Krav Spårbarhet

Att säkerställa spårbarhet mellan kraven är avgörande för att DO-178C ska uppfyllas. Visure Solutions tillhandahåller en kraftfull spårbarhetsfunktion som tillåter användare att upprätta och underhålla spårlänkar mellan krav på systemnivå, mjukvarukrav på hög nivå, verifieringsaktiviteter och testfall. Den här funktionen möjliggör omfattande konsekvensanalys, förändringshantering och verifieringsplanering, vilket säkerställer att alla krav åtgärdas och valideras korrekt.

Versionskontroll och Baseline Management

Visure Requirements innehåller versionskontroll och baslinjehanteringsfunktioner, vilket gör det möjligt för användare att spåra ändringar och hantera olika versioner av krav. Denna funktion är avgörande för att upprätthålla ett tydligt revisionsspår och säkerställa att kraven kontrolleras ordentligt under hela mjukvaruutvecklingsprocessen. Det möjliggör enkel identifiering och hämtning av tidigare versioner och stöder praxis för konfigurationshantering.

Samarbete och granskning

Verktyget Visure Requirements underlättar samarbetet mellan intressenter som är involverade i kravdefinitionsprocessen. Den tillhandahåller funktioner för samarbete i realtid, kommentarer och meddelanden, vilket gör att team kan arbeta tillsammans effektivt. Dessutom stöder verktyget omfattande granskningsarbetsflöden, vilket gör det möjligt för intressenter att granska och godkänna krav, vilket säkerställer konsekvens och fullständighet.

Efterlevnad och dokumentation

Visure Requirements hjälper organisationer att följa DO-178C genom att tillhandahålla anpassningsbara mallar och fördefinierade attribut i linje med standardens riktlinjer. Verktyget tillåter användare att generera kravdokument automatiskt, vilket säkerställer konsekvens och sparar tid i dokumentationsprocessen. Det stöder också genereringen av rapporter och spårbarhetsmatriser, som är viktiga artefakter för regelefterlevnad och certifieringsrevisioner.

Använda Visure Solutions för DO-178C-överensstämmelse

För att effektivt använda Visure Solutions för att definiera krav i enlighet med DO-178C, följ dessa steg:

Konfigurera projektet

Skapa ett nytt projekt i Visure Requirements speciellt anpassat för din DO-178C mjukvaruutveckling. Definiera projektspecifika inställningar, såsom namnkonventioner, åtkomstkontroll och fördefinierade attribut i linje med DO-178C riktlinjer.

Definiera krav på systemnivå

Börja med att fånga upp krav på systemnivå med hjälp av kravframkallnings- och fångstfunktionerna i Visure Requirements. Definiera tydligt det avsedda syftet med programvaran, dess interaktion med andra systemkomponenter, säkerhetskritiska aspekter, funktions- och prestandakrav, miljö- och driftsbegränsningar och gränssnitt med andra systemelement.

Skapa mjukvarukrav på hög nivå

Med hjälp av spårbarhetsfunktionen kopplar du systemnivåkraven till högnivåprogramvarukrav. Dela upp kraven på systemnivå i mindre, hanterbara enheter och ge mer detaljerad information om mjukvarans funktionalitet. Specificera in-/utdataformat, dataintegritetskrav, programvarugränssnitt, databehandlingsalgoritmer, tidsbegränsningar och prestandakrav.

Upprätta spårbarhet och utföra granskningar

Utnyttja spårbarhetsmöjligheterna i Visure Requirements för att skapa spårlänkar mellan krav på systemnivå, mjukvarukrav på hög nivå, verifieringsaktiviteter och testfall. Genomför omfattande granskningar för att säkerställa kravkonsistens, fullständighet och korrekthet. Använd samarbets- och granskningsfunktionerna för att engagera intressenter och samla in feedback effektivt.

Dokumentera och generera rapporter

Dokumentera de definierade kraven med hjälp av de anpassningsbara mallarna som tillhandahålls av Visure Requirements. Dra fördel av versionskontroll och baslinjehanteringsfunktioner för att spåra ändringar och upprätthålla korrekt dokumentationskontroll. Generera kravdokument, spårbarhetsmatriser och andra nödvändiga rapporter för att stödja efterlevnads- och certifieringsaktiviteter.

Slutsats

Att definiera krav enligt DO-178C är ett avgörande steg i utvecklingen av mjukvara för säkerhetskritiska system inom flygindustrin. Genom att följa 3-stegsguiden som presenteras i den här artikeln kan utvecklingsteam skapa en solid grund för att skapa pålitlig och kompatibel programvara. Kom ihåg att upprätta ett kravramverk, säkerställa kravkonsistens och fullständighet samt dokumentera och underhålla krav under hela mjukvaruutvecklingens livscykel. Genom att anta dessa bästa praxis kan organisationer förbättra kvaliteten och säkerheten för sin luftburna programvara samtidigt som de uppfyller de stränga kraven i DO-178C.

Visure Solutions verktyg för Visure Requirements erbjuder en robust plattform för att effektivt definiera, hantera och spåra krav för DO-178C-efterlevnad. Genom att utnyttja funktionerna och funktionerna i Visure Requirements kan organisationer effektivisera kravdefinitionsprocessen, förbättra samarbetet mellan intressenter, säkerställa spårbarhet och generera nödvändig dokumentation för regelefterlevnad. Att införliva Visure Solutions i mjukvaruutvecklingens livscykel kan avsevärt bidra till framgångsrik utveckling och certifiering av programvara i enlighet med DO-178C riktlinjer. Upplev kraften i vår omfattande plattform med en gratis 30-dagars försök, och bevittna direkt hur det effektivt kan stödja din mjukvaruutveckling och verifieringskrav i full överensstämmelse med DO-178B/C-standarden.

Glöm inte att dela detta inlägg!

★★★★