Visure-lösningar


Support
Registrera
Logga in
Börja Free Trial

DO-178C certifieringsprocess och planering

DO-178C certifieringsprocess och planering

Innehållsförteckning

Beskrivning

DO-178C, även känd som Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification, är en allmänt erkänd standard för certifiering av programvara som används i luftburna system. Utvecklad av Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA), DO-178C ger riktlinjer och mål för mjukvaruutvecklingsprocessen för att säkerställa säkerhet och tillförlitlighet i flygsystem. Den här artikeln kommer att diskutera DO-178C-certifieringsprocessen och lyfta fram viktiga planer som måste beaktas för framgångsrik certifiering.

DO-178C certifieringsprocess

DO-178C certifieringsprocessen består av flera nyckelaktiviteter som behöver utföras på ett systematiskt och väldokumenterat sätt. Följande är de viktigaste stegen i certifieringsprocessen:

Programvaruplanering

Programvaruplanering är den inledande fasen av DO-178C-certifieringsprocessen. Det innebär att definiera livscykeln för mjukvaruutveckling, inklusive processer, verktyg och resurser som krävs för mjukvaruutveckling. Planeringsfasen inkluderar även identifiering av mjukvarunivåer (DAL A till E) och tillhörande mål, uppgifter och artefakter.

Software Development

I mjukvaruutvecklingsfasen sker själva kodningen och testningen av mjukvaran. Utvecklingsaktiviteterna bör överensstämma med den definierade livscykeln för mjukvaruutveckling, inklusive kravfångst, design, kodning, verifiering och validering. Programvaran bör utvecklas med en process som säkerställer högkvalitativ och tillförlitlig kod.

Programvaruverifiering

Mjukvaruverifiering är en kritisk fas i certifieringsprocessen. Det innebär att utföra olika aktiviteter för att visa att programvaran uppfyller de avsedda kraven och fungerar korrekt. Verifieringsaktiviteter inkluderar kravbaserad testning, strukturell täckningsanalys och kodgranskning. Målet är att identifiera och åtgärda eventuella defekter i programvaran.

Programvarukonfigurationshantering

Software Configuration Management (SCM) är avgörande för att behålla kontrollen över programvaran under hela dess livscykel. Det handlar om att hantera mjukvarubaslinjer, kontrollera förändringar och säkerställa integriteten hos mjukvaruartefakterna. SCM-aktiviteter inkluderar konfigurationsidentifiering, versionskontroll, ändringshantering och releasehantering.

Kvalitetssäkring av programvara

Software Quality Assurance (SQA) fokuserar på att säkerställa att processerna och aktiviteterna för mjukvaruutvecklingen utförs korrekt. SQA-aktiviteter inkluderar processrevisioner, dokumentationsgranskningar och efterlevnadsbedömningar. Målet är att identifiera eventuella avvikelser från de definierade processerna och vidta korrigerande åtgärder för att upprätthålla kvaliteten på programvaran.

Programvarucertifiering

Programvarucertifieringsfasen innefattar utarbetande av certifieringsartefakter och dokumentation som krävs av certifieringsmyndigheterna. Dessa artefakter visar överensstämmelse med målen och kraven i DO-178C. Certifieringspaketet inkluderar vanligtvis programvaruplaner, utvecklings- och verifieringsregister, testprocedurer och resultat och annan stödjande dokumentation.

Viktiga planer för DO-178C-certifiering

För att uppnå DO-178C-certifiering är det avgörande att utveckla och genomföra flera planer som tar upp specifika aspekter av mjukvaruutvecklingsprocessen. Följande planer bör beaktas under certifieringsprocessen:

Programvaruutvecklingsplan (SDP)

Programvaruutvecklingsplanen beskriver den övergripande strategin för programvaruutveckling och beskriver programvaruutvecklingens livscykel, processer och procedurer. Den definierar roller och ansvarsområden för utvecklingsteamet och ger en översikt över programvarukonfigurationshantering och kvalitetssäkringsaktiviteter.

Programverifieringsplan (SVP)

Programvaruverifieringsplanen beskriver aktiviteterna och teknikerna som ska användas för att verifiera och validera programvaran. Den definierar teststrategier, testmiljöer, testprocedurer och kriterierna för att bestämma framgångsrikt slutförande av verifieringsaktiviteter. SVP specificerar också den kravbaserade testning och strukturella täckningsanalys som ska utföras.

Software Configuration Management Plan (SCMP)

Programvarukonfigurationshanteringsplanen beskriver procedurerna för att hantera programvarukonfigurationsobjekt, kontrollera ändringar och säkerställa integriteten hos programvarans baslinjer. Den beskriver versionskontrollsystemet, konfigurationsidentifieringsschemat och processen för hantering av konfigurationsändringar och releaser.

Software Quality Assurance Plan (SQAP)

Kvalitetssäkringsplanen för programvara beskriver aktiviteterna och processerna för att säkerställa att mjukvaruutvecklingen följer de definierade standarderna och målen. Den beskriver rutinerna för att genomföra processrevisioner, dokumentationsgranskningar och efterlevnadsbedömningar. SQAP inkluderar även mätvärden för att mäta mjukvarukvalitet och processen för korrigerande åtgärder.

Software Tool Qualification Plan (STQP)

Software Tool Qualification Plan tar upp kvalificeringen av mjukvaruutveckling och verifieringsverktyg som används under utvecklingsprocessen. Den definierar processen för val av verktyg, verifiering och validering för att säkerställa att verktygen inte inför fel eller avvikelser från de standarder som krävs.

Använda Visure Solutions för DO-178C certifieringsprocess och planering

Visure-lösningar är en ledande leverantör av verktyg för kravhantering och spårbarhet som i hög grad kan hjälpa till i DO-178C-certifieringsprocessen. Deras omfattande mjukvarulösning, Visure Requirements, erbjuder en rad funktioner och funktioner som är speciellt utformade för att stödja planering, utveckling, verifiering och dokumentation som krävs för DO-178C-certifiering. I den här artikeln kommer vi att utforska hur Visure Solutions effektivt kan användas för att effektivisera DO-178C-certifieringsprocessen och förbättra planeringsaktiviteter.

Kravhantering med Visure Solutions

Kravhantering spelar en avgörande roll i DO-178C-efterlevnaden eftersom den säkerställer att alla programvarukrav fångas upp, spåras och valideras under hela utvecklingens livscykel. Visure Requirements tillhandahåller en kraftfull och intuitiv plattform för att hantera krav, vilket gör det möjligt för organisationer att:

Krav Elicitation och Capture

Visure Requirements möjliggör effektiv framtagning och insamling av krav genom att tillhandahålla anpassningsbara mallar, formulär och samarbetsverktyg. Team kan enkelt samla in och dokumentera programvarukrav, vilket säkerställer fullständighet och korrekthet. Verktyget gör det möjligt att klassificera krav baserat på deras kritikalitet och underlättar identifieringen av mjukvarunivåer (DAL A till E).

Krav Spårbarhet

Att etablera och upprätthålla spårbarhet mellan krav, designartefakter, kod och testfall är en grundläggande aspekt av DO-178C-efterlevnad. Visure Requirements erbjuder omfattande spårbarhetsfunktioner, vilket gör att organisationer kan skapa och hantera dubbelriktade spårbarhetslänkar mellan olika artefakter. Detta säkerställer full spårbarhet från systemkrav till programvarukrav, designelement, verifieringsaktiviteter och testfall.

Impact Analysis och Change Management

Visure Requirements stöder konsekvensanalys och förändringshantering, vilket är avgörande för att hantera kravförändringar och bibehålla konsistens genom hela utvecklingsprocessen. Verktyget ger visuella representationer av effekterna av kravändringar, vilket gör att teamen kan utvärdera konsekvenserna och fatta välgrundade beslut. Ändringsförfrågningar kan spåras, hanteras och kopplas till berörda artefakter, vilket säkerställer transparens och kontroll över ändringshanteringsprocessen.

Planering med Visure Solutions

Visure Solutions erbjuder också funktioner som stöder effektiv planering för DO-178C-certifiering. Följande funktioner hjälper organisationer att planera sina processer för programvaruutveckling:

Anpassningsbara mallar och arbetsflöden

Visure Requirements tillåter skapandet av anpassningsbara mallar och arbetsflöden skräddarsydda för de specifika behoven av DO-178C-certifiering. Organisationer kan definiera standardprocesser, procedurer och bästa praxis för att säkerställa konsekvens och efterlevnad över projekt. Mallar kan skapas för programvaruutvecklingsplaner, verifieringsplaner, konfigurationsplaner, kvalitetssäkringsplaner och andra viktiga planeringsdokument.

Dokumenthantering

Effektiv dokumentation är avgörande för DO-178C-certifiering. Visure Requirements inkluderar en robust dokumenthanteringsmodul som underlättar skapande, granskning, godkännande och lagring av kritiska certifieringsartefakter. Organisationer kan upprätthålla ett centraliserat arkiv med dokument, vilket säkerställer versionskontroll, åtkomstkontroll och efterlevnad av regulatoriska krav.

Samarbete och kommunikation

Visure Requirements främjar samarbete och kommunikation mellan teammedlemmar som är involverade i DO-178C-certifieringsprocessen. Verktyget tillhandahåller inbyggda kommunikationsfunktioner som meddelanden, kommentarer och diskussioner, vilket gör att intressenter kan dela information, ge feedback och lösa problem effektivt. Detta förbättrar lagarbetet och säkerställer att alla är i linje med certifieringsmålen.

Rapportering och statistik

Visure Requirements erbjuder omfattande rapporterings- och mätfunktioner, vilket gör det möjligt för organisationer att generera anpassade rapporter och mätvärden relaterade till krav, spårbarhet, testtäckning och efterlevnad. Dessa rapporter hjälper till att övervaka projektframsteg, identifiera potentiella flaskhalsar och visa efterlevnad under certifieringsprocessen.

Slutsats

DO-178C-certifiering är en rigorös och omfattande process som säkerställer säkerheten och tillförlitligheten för programvara i luftburna system. Genom att följa certifieringsprocessen och överväga viktiga planer som mjukvaruutvecklingsplanen, programvaruverifieringsplanen, hanteringsplanen för mjukvarukonfiguration, kvalitetssäkringsplanen för programvaran och kvalificeringsplanen för mjukvaruverktyg kan organisationer effektivt uppnå DO-178C-certifiering. Att följa dessa planer hjälper till att upprätthålla spårbarhet, högkvalitativ kod och överensstämmelse med de mål och krav som specificeras av DO-178C, vilket i slutändan leder till framgångsrik certifiering och utveckling av säker och pålitlig flygprogramvara.

Visure Solutions tillhandahåller en kraftfull mjukvarulösning, Visure Requirements, som avsevärt kan effektivisera DO-178C-certifieringsprocessen och förbättra planeringsaktiviteterna. Med sina robusta kravhanteringsfunktioner, anpassningsbara mallar och arbetsflöden, dokumenthanteringsmöjligheter, samarbetsverktyg och rapporteringsfunktioner erbjuder Visure Requirements organisationer en heltäckande plattform för att effektivt planera, utveckla, verifiera och dokumentera programvara i enlighet med DO-178C-kraven. Genom att utnyttja Visure Solutions kan organisationer förbättra effektiviteten, minska riskerna och framgångsrikt uppnå DO-178C-certifiering för sina luftburna system. För att uppleva fördelarna med Visure Solutions från första hand, uppmuntrar vi dig att kolla in deras gratis 30-dagars försök, så att du kan utforska funktionerna i Visure Requirements och se hur det kan effektivisera din DO-178C-certifieringsprocess och planeringsaktiviteter.

Glöm inte att dela detta inlägg!

★★★★