Visure-lösningar


Support
Registrera
Logga in
Börja Free Trial

Sekretesspolicy

Innehållsförteckning

Detta sekretessmeddelande för Visure Solutions, Inc. ("Företag", "vi", "oss" eller "vårt") beskriver hur och varför vi kan samla in, lagra, använda och/eller dela ("behandla") din information när du använder våra tjänster ("Tjänster"), till exempel när du:

 • Engagera oss på andra relaterade sätt, inklusive försäljning, marknadsföring eller evenemang

Frågor eller funderingar? Genom att läsa detta sekretessmeddelande hjälper dig att förstå dina integritetsrättigheter och val. Om du inte håller med våra policyer och praxis, använd inte våra tjänster. Om du fortfarande har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på info@visuresolutions.com.

Sammanfattning av poängen

Den här sammanfattningen innehåller nyckelpunkter från vårt sekretessmeddelande, men du kan ta reda på mer information om något av dessa ämnen genom att klicka på länken efter varje nyckelpunkt eller genom att använda vår innehållsförteckning nedan för att hitta avsnittet du letar efter. 

Vilka personuppgifter behandlar vi? När du besöker, använder eller navigerar i våra tjänster kan vi behandla personlig information beroende på hur du interagerar med Visure Solutions, Inc. och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. 

Behandlar vi några känsliga personuppgifter? Vi behandlar inte känsliga personuppgifter.

Får vi någon information från tredje part? Vi får ingen information från tredje part.

Hur behandlar vi dina uppgifter? Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och förebyggande av bedrägerier och för att följa lagen. Vi kan även behandla dina uppgifter för andra ändamål med ditt samtycke. Vi behandlar din information endast när vi har ett giltigt juridiskt skäl att göra det. 

I vilka situationer och med vilka parter delar vi personuppgifter? Vi kan dela information i specifika situationer och med specifika tredje parter. 

Hur håller vi din information säker? Vi har organisatoriska och tekniska processer och rutiner på plats för att skydda din personliga information. Ingen elektronisk överföring över internet eller informationslagringsteknik kan dock garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt , stjäla eller ändra din information. 

Vilka är dina rättigheter? Beroende på var du befinner dig geografiskt kan den tillämpliga integritetslagstiftningen innebära att du har vissa rättigheter angående din personliga information. 

Vill du veta mer om vad Visure Solutions, Inc. gör med all information vi samlar in? 

Vilken information samlar vi in?

Personlig information som du avslöjar till oss

Kort sagt: Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du registrerar dig på Tjänsterna, uttrycker ett intresse av att få information om oss eller våra produkter och Tjänster, när du deltar i aktiviteter på Tjänsterna eller på annat sätt när du kontaktar oss.

Känslig information. Vi behandlar inte känslig information.

All personlig information som du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av sådan personlig information.

Information samlas in automatiskt

Kort sagt: Viss information – såsom din Internet Protocol (IP)-adress och/eller webbläsare och enhetsegenskaper – samlas in automatiskt när du besöker våra tjänster.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar i Tjänsterna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan inkludera enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisningsadresser, enhetsnamn, land, plats, information om hur och när du använder våra tjänster och annan teknisk information. Denna information behövs i första hand för att upprätthålla säkerheten och driften av våra tjänster och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.

Liksom många företag samlar vi också in information via cookies och liknande tekniker.

Hur behandlar vi din information?

Kort sagt: Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och förebyggande av bedrägerier och för att följa lagen. Vi kan även behandla dina uppgifter för andra ändamål med ditt samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter av en mängd olika anledningar, beroende på hur du interagerar med våra tjänster, inklusive:

 • För att underlätta kontoskapande och autentisering och på annat sätt hantera användarkonton. Vi kan komma att behandla din information så att du kan skapa och logga in på ditt konto, samt hålla ditt konto i fungerande skick.
 • För att rädda eller skydda en individs vitala intresse. Vi kan behandla din information när det är nödvändigt för att rädda eller skydda en individs vitala intresse, till exempel för att förhindra skada.

Vilken rättslig grund förlitar vi oss på för att behandla din information?

Kort sagt: Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt och vi har ett giltigt juridiskt skäl (dvs. laglig grund) för att göra det enligt tillämplig lag, som med ditt samtycke, för att följa lagar, för att tillhandahålla dig tjänster för att ingå eller uppfylla våra avtalsförpliktelser, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla våra legitima affärsintressen.

Om du befinner dig i EU eller Storbritannien gäller detta avsnitt för dig.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och Storbritanniens GDPR kräver att vi förklarar de giltiga rättsliga grunderna vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter. Som sådan kan vi förlita oss på följande rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter:

 • Samtycke. Vi kan komma att behandla dina uppgifter om du har gett oss tillåtelse (dvs. samtycke) att använda dina personuppgifter för ett specifikt ändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Klick här. att lära sig mer.
 • Lagliga skyldigheter. Vi kan komma att behandla din information där vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, såsom att samarbeta med ett brottsbekämpande organ eller tillsynsmyndighet, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter, eller avslöja din information som bevis i rättstvister där vi är inblandade.
 • Vitala intressen. Vi kan behandla din information där vi anser att det är nödvändigt för att skydda dina vitala intressen eller en tredje parts vitala intressen, till exempel i situationer som involverar potentiella hot mot någon persons säkerhet.

Om du befinner dig i Kanada gäller detta avsnitt för dig.

Vi kan komma att behandla din information om du har gett oss ett specifikt tillstånd (dvs. uttryckligt samtycke) att använda din personliga information för ett specifikt ändamål, eller i situationer där ditt tillstånd kan härledas (dvs. underförstått samtycke). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. 

I vissa undantagsfall kan vi enligt tillämplig lag ha rätt att behandla din information utan ditt samtycke, inklusive till exempel:

 • Om insamlingen uppenbart ligger i en individs intresse och samtycke inte kan erhållas i tid
 • För utredningar och upptäckt och förebyggande av bedrägerier
 • För affärstransaktioner förutsatt att vissa villkor är uppfyllda
 • Om det finns i ett vittnesuttalande och insamlingen är nödvändig för att bedöma, behandla eller reglera ett försäkringskrav
 • För att identifiera skadade, sjuka eller avlidna personer och kommunicera med anhöriga
 • Om vi ​​har rimliga skäl att tro att en individ har varit, är eller kan bli offer för ekonomiskt övergrepp
 • Om det är rimligt att förvänta sig att insamling och användning med samtycke skulle äventyra tillgängligheten eller riktigheten av informationen och insamlingen är rimlig för ändamål som är relaterade till att utreda ett avtalsbrott eller en överträdelse av lagarna i Kanada eller en provins
 • Om avslöjande krävs för att följa en stämning, order, domstolsbeslut eller domstolens regler om framställning av handlingar
 • Om den har producerats av en individ i samband med sin anställning, verksamhet eller yrke och insamlingen är förenlig med de syften för vilka informationen producerades
 • Om samlingen enbart är för journalistiska, konstnärliga eller litterära ändamål
 • Om informationen är allmänt tillgänglig och anges i föreskrifterna.

När och med vem delar vi dina personuppgifter?

Kort sagt: Vi kan dela information i specifika situationer som beskrivs i detta avsnitt och/eller med följande tredje parter.

Vi kan behöva dela din personliga information i följande situationer:

 • Företagsöverlåtelser. Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, eventuell fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Affiliates. Vi kan komma att dela din information med våra affiliates, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa affiliates respekterar detta sekretessmeddelande. Affiliates inkluderar vårt moderbolag och eventuella dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.
 • Affärspartners. Vi kan komma att dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.

Använder vi cookies och annan spårningsteknik?

Kort sagt: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningsteknologier (som webbläsare och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies anges i vårt cookie-meddelande.

Hur hanterar vi dina sociala inloggningar?

Kort sagt: Om du väljer att registrera eller logga in på våra tjänster med hjälp av ett socialt mediekonto kan vi ha tillgång till viss information om dig.

Våra tjänster erbjuder dig möjligheten att registrera och logga in med hjälp av dina tredjepartskontouppgifter för sociala medier (som dina Facebook- eller Twitter-inloggningar). Där du väljer att göra detta kommer vi att få viss profilinformation om dig från din leverantör av sociala medier. Profilinformationen vi får kan variera beroende på vilken leverantör av sociala medier som berörs, men kommer ofta att innehålla ditt namn, e-postadress, vänlista och profilbild, samt annan information du väljer att offentliggöra på en sådan social medieplattform.

Vi kommer att använda informationen vi får endast för de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande eller som på annat sätt görs tydliga för dig på relevanta tjänster. Observera att vi inte kontrollerar, och är inte ansvariga för, annan användning av din personliga information av din tredjepartsleverantör av sociala medier. Vi rekommenderar att du granskar deras sekretessmeddelande för att förstå hur de samlar in, använder och delar din personliga information och hur du kan ställa in dina sekretessinställningar på deras webbplatser och appar.

Överförs din information internationellt?

Kort sagt: Vi kan överföra, lagra och behandla din information i andra länder än ditt eget.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Storbritannien (Storbritannien) behöver dessa länder inte nödvändigtvis ha dataskyddslagar eller andra liknande lagar som är lika omfattande som de i ditt land. Vi kommer dock att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda din personliga information i enlighet med detta integritetsmeddelande och tillämplig lag.

Hur länge behåller vi din information?

Kort sagt: Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer endast att behålla din personliga information så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i detta integritetsmeddelande om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra juridiska krav). Inget syfte med detta meddelande kommer att kräva att vi behåller din personliga information längre än vad som krävs.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla dina personuppgifter, kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att din personliga information har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv), kommer vi att lagra säkert din personliga information och isolera den från all vidare behandling tills radering är möjlig.

Hur håller vi din information säker?

Kort sagt: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat lämpliga och rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utformade för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Men trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring över Internet eller informationslagringsteknik garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information sker överföringen av personlig information till och från våra tjänster på din egen risk. Du bör endast få tillgång till tjänsterna i en säker miljö.

Samlar vi in ​​information från minderåriga?

Kort sagt: Vi samlar inte medvetet in data från eller marknadsför för barn under 18 år.

Vi ber inte medvetet om data från eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till att en sådan minderårig anhörig använder tjänsterna. Om vi ​​får reda på att personlig information från användare som är yngre än 18 år har samlats in, kommer vi att avaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådan data från våra register. Om du blir medveten om någon data som vi kan ha samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på info@visuresolutions.com.

Vilka är dina integritetsrättigheter?

Kort sagt: I vissa regioner, såsom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien (UK) och Kanada, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över din personliga information. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

I vissa regioner (som EES, Storbritannien och Kanada) har du vissa rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar. Dessa kan innefatta rätten (i) att begära åtkomst och få en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) för att begränsa behandlingen av din personliga information; och (iv) om tillämpligt, till dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. 

Om du befinner dig i EES eller Storbritannien och du anser att vi olagligt behandlar dina personuppgifter, har du också rätt att klaga till din lokala dataskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Om du befinner dig i Schweiz finns kontaktuppgifterna till dataskyddsmyndigheterna här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Återkalla ditt samtycke:

Om vi ​​förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter, vilket kan vara uttryckligt och/eller underförstått samtycke beroende på tillämplig lag, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Observera dock att detta inte kommer att påverka lagenligheten av behandlingen innan den dras tillbaka och inte heller när tillämplig lag tillåter det kommer det att påverka behandlingen av din personliga information som utförs med stöd av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.

Kontoinformation

Om du när som helst vill granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto kan du:

 • Logga in på dina kontoinställningar och Uppdatera dina användarkontouppgifter.
 • För att avsluta ditt medlemsportalkonto, kan användare kontakta oss på https://visuresolutions.com/contact för att begära radering av deras konto.

På din begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt konto och information från våra aktiva databaser. Vi kan dock behålla viss information för att förhindra bedrägeri, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, genomdriva juridiska villkor och/eller följa tillämpliga juridiska krav. Angående medlemsportalen kan användare kontakta oss på https://visuresolutions.com/contact för att begära radering av deras konto.

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare på att ta bort cookies och avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster.

Kontroller för funktioner som inte kan spåras

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en Do-Not-Track (“DNT”) funktion eller inställning som du kan aktivera för att signalera din integritetspreferens och att inte ha data om dina surfaktiviteter online övervakad och insamlad. I detta skede har ingen enhetlig teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för onlinespårning antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta sekretessmeddelande.

Har invånare i Kalifornien särskilda integritetsrättigheter?

Kort sagt: Ja, om du är bosatt i Kalifornien beviljas du specifika rättigheter angående tillgång till din personliga information.

Avsnitt 1798.83 i Kalifornien Civil Code, även känd som "Shine The Light" -lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att begära och få från oss, en gång per år och kostnadsfritt, information om kategorier av personlig information (om någon) lämnas ut till tredje parter för direkt marknadsföringsändamål och namnen och adresserna på alla tredje parter som vi delade personlig information under det omedelbart föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, skicka din förfrågan skriftligen till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto hos Tjänsterna, har du rätt att begära borttagning av oönskad data som du publicerar offentligt på Tjänsterna. För att begära borttagning av sådan data, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och inkludera e-postadressen som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du bor i Kalifornien. Vi kommer att se till att data inte visas offentligt på tjänsterna, men tänk på att data kanske inte tas bort helt eller helt från alla våra system (t.ex. säkerhetskopior, etc.).

CCPA-sekretessmeddelande

California Code of Regulations definierar en "bosatt" som:

 1. Varje individ som är i delstaten Kalifornien för annat än ett tillfälligt eller övergående syfte och
 2. Varje individ som har hemvist i delstaten Kalifornien som befinner sig utanför delstaten Kalifornien för ett tillfälligt eller övergående syfte

Alla andra individer definieras som ”icke-bosatta”.

Om denna definition av "bosatt" gäller dig måste vi följa vissa rättigheter och skyldigheter angående din personliga information.

Vilka kategorier av personlig information samlar vi in?

Vi har samlat in följande kategorier av personlig information under de senaste tolv (12) månaderna:

Vi kan också samla in annan personlig information utanför dessa kategorier genom tillfällen där du interagerar med oss ​​personligen, online eller via telefon eller post i samband med:

 • Få hjälp via våra kundsupportkanaler;
 • Deltagande i kundundersökningar eller tävlingar; och
 • Underlätta leveransen av våra tjänster och svara på dina förfrågningar.

Hur använder och delar vi din personliga information?

Mer information om vår praxis för datainsamling och delning finns i detta sekretessmeddelande.

Du kan kontakta oss eller se kontaktuppgifterna längst ner i detta dokument.

Om du använder en auktoriserad agent för att utöva din rätt att välja bort kan vi neka en begäran om den auktoriserade agenten inte lämnar in bevis för att de har giltigt bemyndigade att agera för dina räkning.

Kommer din information att delas med någon annan?

Vi kan avslöja din personliga information med våra tjänsteleverantörer enligt ett skriftligt avtal mellan oss och varje tjänsteleverantör. Varje tjänsteleverantör är en vinstdrivande enhet som behandlar informationen för våra räkning.

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för våra egna affärsändamål, såsom för att genomföra intern forskning för teknisk utveckling och demonstration. Detta anses inte vara att "sälja" din personliga information.

Dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter

Rätt att begära radering av uppgifterna — Begäran om radering

Du kan begära radering av dina personuppgifter. Om du ber oss att radera din personliga information kommer vi att respektera din begäran och radera din personliga information, med förbehåll för vissa undantag enligt lag, såsom (men inte begränsat till) utövandet av en annan konsument av hans eller hennes yttrandefrihet , våra efterlevnadskrav som är ett resultat av en rättslig skyldighet, eller all behandling som kan krävas för att skydda mot olaglig verksamhet.

Rätt att bli informerad — Begäran om att få veta

Beroende på omständigheterna har du rätt att veta:

 • om vi samlar in och använder din personliga information;
 • kategorierna av personlig information som vi samlar in;
 • de syften för vilka den insamlade personliga informationen används;
 • om vi säljer din personliga information till tredje part;
 • kategorierna av personlig information som vi sålde eller avslöjade för affärsändamål;
 • kategorierna av tredje parter till vilka den personliga informationen såldes eller avslöjas för ett affärsändamål; och
 • affärsmässigt eller kommersiellt syfte för att samla in eller sälja personlig information.

I enlighet med tillämplig lag är vi inte skyldiga att tillhandahålla eller radera konsumentinformation som avidentifieras som svar på en konsumentförfrågan eller att omidentifiera enskilda uppgifter för att verifiera en konsumentförfrågan.

Rätt till icke-diskriminering för utövandet av en konsuments integritetsrättigheter

Vi diskriminerar inte dig om du utövar dina integritetsrättigheter.

Verifieringsprocess

När vi tar emot din begäran kommer vi att behöva verifiera din identitet för att avgöra om du är samma person som vi har informationen med i vårt system. Dessa verifieringsinsatser kräver att vi ber dig att tillhandahålla information så att vi kan matcha den med den information du tidigare har gett oss. Till exempel, beroende på vilken typ av begäran du skickar, kan vi be dig att tillhandahålla viss information så att vi kan matcha informationen du tillhandahåller med den information vi redan har i register, eller så kan vi kontakta dig via en kommunikationsmetod (t.ex. telefon eller e-post) som du tidigare har lämnat till oss. Vi kan också använda andra verifieringsmetoder efter omständigheterna.

Vi kommer endast att använda den personliga information som anges i din begäran för att verifiera din identitet eller behörighet att göra begäran. I den mån det är möjligt kommer vi att undvika att begära ytterligare information från dig i verifieringssyfte. Men om vi inte kan verifiera din identitet från den information som redan finns hos oss, kan vi begära att du tillhandahåller ytterligare information i syfte att verifiera din identitet och för säkerhets- eller bedrägeriförebyggande syften. Vi kommer att radera sådan ytterligare tillhandahållen information så snart vi avslutat verifieringen av dig.

Andra integritetsrättigheter

 • Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du kan begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga eller inte längre relevanta, eller begära att få begränsa behandlingen av informationen.
 • Du kan utse en auktoriserad agent för att göra en begäran enligt CCPA å dina vägnar. Vi kan avslå en begäran från en auktoriserad agent som inte lämnar in bevis på att de har giltigt auktoriserats att agera å dina vägnar i enlighet med CCPA.

För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss eller se kontaktuppgifterna längst ner i detta dokument. Om du har ett klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter vill vi gärna höra från dig.

Gör vi uppdateringar av detta meddelande?

Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att anges av ett uppdaterat datum "Reviderad" och den uppdaterade versionen kommer att gälla så snart den är tillgänglig. Om vi ​​gör väsentliga ändringar av detta integritetsmeddelande, kan vi meddela dig antingen genom att framlägga ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att granska detta sekretessmeddelande ofta för att få information om hur vi skyddar din information.

Hur kan du kontakta oss angående detta meddelande?

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du maila oss på info@visuresolutions.com eller per post till:

Visure Solutions, Inc.

100 Pine Street

suite 1250

San Francisco 94111

USA

Hur kan du granska, uppdatera eller radera data vi samlar in från dig?

Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information vi samlar in från dig, ändra den informationen eller radera den.

★★★★

Effektivisering av kravhantering och validering

Juli 16th, 2024

10:4 EST | 7 CET | XNUMX PST

Louis Arduin

Louis Arduin

Seniorkonsult, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Senior Software Quality Consultant, Razorcat Development GmbH

Ett integrerat tillvägagångssätt med Visure Solutions och Razorcat Development TESSY

Lär dig hur du effektiviserar kravhantering och validering för bästa resultat.