Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

DO-254 Kế hoạch & Mẫu tiêu chuẩn

DO-254 Kế hoạch & Mẫu tiêu chuẩn

Mục lục

Tiêu chuẩn DO-254 đặt ra các hướng dẫn để phát triển và chứng nhận phần cứng điện tử trong không khí. Việc tuân thủ tiêu chuẩn này là bắt buộc đối với các công ty điện tử hàng không đang tìm kiếm chứng nhận từ cơ quan hàng không. Để giúp các công ty đáp ứng các yêu cầu của DO-254, có sẵn nhiều mẫu kế hoạch và tiêu chuẩn khác nhau. Các mẫu này cung cấp hướng dẫn và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn DO-254.

Dưới đây là một số mẫu kế hoạch và tiêu chuẩn DO-254 thường được sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ:

PHAC: Kế hoạch cho các khía cạnh phần cứng của chứng nhận

Kế hoạch chứng nhận khía cạnh phần cứng (PHAC) là một tài liệu DO-254 quan trọng phác thảo quy trình phát triển phần cứng và cách nó sẽ được chứng nhận. Tài liệu này nhằm cung cấp cho các cơ quan hàng không hiểu rõ về các bước được thực hiện trong quá trình phát triển và cách thiết kế đáp ứng các yêu cầu chứng nhận.

PHAC nên bao gồm các chủ đề sau:

 1. Tổng quan: Phần giới thiệu nên mô tả quá trình phát triển phần cứng, tổ chức chịu trách nhiệm về nó và mục đích của tài liệu.
 2. Quy trình phát triển phần cứng: Phần này nên bao gồm các giai đoạn trong vòng đời phát triển phần cứng, từ lập kế hoạch đến xác minh và xác nhận.
 3. Phương pháp chứng nhận: Phần này sẽ mô tả phương pháp chứng nhận sẽ được thực hiện, bao gồm các quy định đủ điều kiện bay hiện hành, mức độ đảm bảo thiết kế và các phương pháp được sử dụng để chứng minh sự tuân thủ.
 4. Yêu cầu phần cứng: Phần yêu cầu phần cứng sẽ cung cấp một bản tóm tắt các yêu cầu phần cứng và cách chúng sẽ được theo dõi trong suốt quá trình phát triển.
 5. Truy xuất nguồn gốc: Phần này sẽ cung cấp mô tả về quy trình truy xuất nguồn gốc được sử dụng để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu phần cứng đều được đáp ứng.
 6. Đảm bảo thiết kế: Phần này sẽ mô tả quy trình đảm bảo thiết kế, bao gồm mức đảm bảo thiết kế (DAL) và quy trình đánh giá an toàn phần cứng.
 7. Xác minh và Xác nhận: Phần này sẽ cung cấp tổng quan về quy trình xác minh và xác nhận, bao gồm các phương pháp và công cụ được sử dụng để xác minh và các phương pháp thử nghiệm được sử dụng để xác nhận.
 8. Quản lý cấu hình: Phần này sẽ mô tả quy trình quản lý cấu hình cho phần cứng, bao gồm nhận dạng, kiểm soát và tính toán trạng thái.
 9. Tài liệu: Phần này sẽ mô tả các yêu cầu về tài liệu để phát triển phần cứng, bao gồm kế hoạch phát triển phần cứng và tài liệu thiết kế.
 10. Quản lý chất lượng: Phần này sẽ mô tả quy trình quản lý chất lượng để phát triển phần cứng, bao gồm các hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng được thực hiện trong suốt quá trình phát triển.
 11. Quản lý rủi ro: Phần này sẽ mô tả quy trình quản lý rủi ro để phát triển phần cứng, bao gồm việc xác định, phân tích và giảm thiểu rủi ro.

PHAC là một tài liệu quan trọng trong quy trình chứng nhận DO-254 và nó phải được hoàn thành trước khi bắt đầu phát triển phần cứng. Tài liệu phải được cập nhật trong suốt quá trình phát triển để phản ánh các thay đổi và để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu chứng nhận đều được đáp ứng.

PHAC có thể là một thách thức để tạo và duy trì, đặc biệt là đối với các tổ chức mới chứng nhận DO-254. Tuy nhiên, việc sử dụng mẫu hoặc tuân theo phác thảo PHAC tiêu chuẩn có thể giúp đơn giản hóa quy trình và đảm bảo rằng tất cả các mục quan trọng đều được đề cập.

HDP: Kế hoạch thiết kế/phát triển phần cứng

Kế hoạch Phát triển Phần cứng (HDP) là tài liệu phác thảo quy trình phát triển phần cứng và đóng vai trò là hướng dẫn cho nhóm phát triển. HDP là một thành phần quan trọng của việc tuân thủ DO-254, vì nó cung cấp tổng quan toàn diện về quy trình phát triển phần cứng.

HDP bao gồm nhiều thông tin khác nhau, bao gồm:

 1. Tổng quan về quy trình phát triển: HDP phác thảo quy trình phát triển phần cứng từ đầu đến cuối. Nó mô tả các cột mốc quan trọng, các giai đoạn phát triển và các quy trình xem xét sẽ được sử dụng trong suốt dự án.
 2. Vai trò và trách nhiệm: HDP xác định vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm tham gia vào quá trình phát triển phần cứng. Điều này bao gồm việc xác định các nhân viên chủ chốt chịu trách nhiệm cho từng nhiệm vụ và vạch ra trách nhiệm cụ thể của họ.
 3. Yêu cầu về tài liệu: HDP phác thảo các yêu cầu về tài liệu cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần cứng. Điều này bao gồm chỉ định các loại tài liệu phải được tạo ra, định dạng của chúng và thời điểm chúng phải được hoàn thành.
 4. Xác minh và xác thực: HDP phác thảo quy trình xác minh và xác thực cho phần cứng. Điều này bao gồm chỉ định các loại thử nghiệm sẽ được sử dụng, tiêu chí chấp nhận cho từng thử nghiệm và phương pháp thử nghiệm sẽ được sử dụng.
 5. Quản lý cấu hình: HDP phác thảo quy trình quản lý cấu hình cho phần cứng. Điều này bao gồm chỉ định cách quản lý các thay đổi đối với phần cứng, cách theo dõi các phiên bản của phần cứng và cách kiểm soát tài liệu.
 6. Đánh giá công cụ: HDP phác thảo quy trình đánh giá công cụ cho bất kỳ công cụ nào được sử dụng trong quy trình phát triển phần cứng. Điều này bao gồm chỉ định cách các công cụ sẽ được đánh giá, các tiêu chí phải đáp ứng đối với một công cụ được sử dụng và các yêu cầu về tài liệu đối với việc đánh giá công cụ.

Nhìn chung, HDP phục vụ như một hướng dẫn cho quy trình phát triển phần cứng, đảm bảo rằng dự án được thực hiện theo cách có cấu trúc và tổ chức. Nó cung cấp một lộ trình cho nhóm phát triển, phác thảo các bước và cột mốc quan trọng phải đáp ứng để đạt được sự tuân thủ DO-254.

HVVP: Kế hoạch xác thực và xác thực phần cứng

Kế hoạch xác thực và xác thực phần cứng (HVVP) là một tài liệu quan trọng trong quy trình tuân thủ DO-254. Nó phác thảo các phương pháp, quy trình và tài nguyên sẽ được sử dụng để xác minh và xác thực thiết kế phần cứng nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu quan trọng về an toàn.

Tài liệu HVVP là một yếu tố thiết yếu của quy trình DO-254 và phải được tạo sớm trong chu kỳ phát triển. HVVP phải bao gồm các yếu tố chính sau:

 1. Phạm vi và Mục tiêu: Phạm vi và mục tiêu của HVVP phải được xác định rõ ràng, phác thảo kế hoạch nhằm đạt được điều gì.
 2. Phương pháp và Quy trình: HVVP phải mô tả các phương pháp và quy trình sẽ được sử dụng để xác minh và xác nhận thiết kế phần cứng, bao gồm các phương pháp kiểm tra, phân tích và kiểm tra.
 3. Phạm vi kiểm tra và phân tích: HVVP phải phác thảo phạm vi kiểm tra và phân tích, bao gồm xác định các yêu cầu sẽ được xác minh và xác nhận, các kiểm tra và phân tích tương ứng cũng như tiêu chí để chấp nhận.
 4. Truy xuất nguồn gốc: HVVP phải chứng minh khả năng truy xuất nguồn gốc giữa các yêu cầu phần cứng, các hoạt động xác minh và xác nhận cũng như thiết kế phần cứng.
 5. Nguồn lực và Lịch trình: HVVP phải chỉ định các nguồn lực cần thiết để hoàn thành các hoạt động xác minh và xác nhận, bao gồm nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị. Nó cũng phải bao gồm một lịch trình xác định các mốc thời gian cho từng hoạt động xác minh và xác thực.
 6. Tiêu chí Chấp nhận: HVVP phải thiết lập các tiêu chí chấp nhận để xác định tiêu chí đạt/không đạt cho từng hoạt động xác minh và xác nhận.
 7. Ma trận tuân thủ: HVVP phải chứa một ma trận tuân thủ ánh xạ các yêu cầu phần cứng tới các hoạt động xác minh và xác thực tương ứng.

HVVP phải được cơ quan chứng nhận xem xét và phê duyệt như một phần của quy trình tuân thủ DO-254. Mọi thay đổi đối với HVVP phải được lập thành văn bản và được cơ quan cấp chứng chỉ chấp thuận.

HPAP: Kế hoạch đảm bảo quy trình phần cứng

Kế hoạch Đảm bảo Quy trình Phần cứng (HPAP) là một tài liệu quan trọng trong quy trình tuân thủ DO-254. Nó mô tả các quy trình và thủ tục mà một công ty sử dụng để đảm bảo rằng quy trình phát triển phần cứng được thực hiện chính xác và phần cứng đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu của dự án.

HPAP cung cấp một kế hoạch toàn diện để đảm bảo chất lượng, quản lý cấu hình, xác minh và xác nhận thiết kế phần cứng. Nó nên xác định cách thức công ty sẽ thiết lập, duy trì và kiểm tra các quy trình của mình để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu DO-254.

Sau đây là một số thành phần chính nên có trong HPAP:

 1. Đảm bảo Chất lượng: HPAP sẽ mô tả cách công ty lập kế hoạch để đảm bảo rằng quy trình phát triển phần cứng được thực hiện chính xác. Điều này nên bao gồm cách công ty sẽ xác định, giám sát và giải quyết các vấn đề về chất lượng trong suốt quá trình phát triển.
 2. Quản lý cấu hình: HPAP phải mô tả cách công ty sẽ quản lý và kiểm soát các thay đổi đối với thiết kế phần cứng, bao gồm cách công ty sẽ xác định, lập tài liệu và theo dõi các thay đổi đối với thiết kế phần cứng.
 3. Xác minh và Xác thực: HPAP phải mô tả cách công ty sẽ xác minh và xác thực thiết kế phần cứng, bao gồm cách công ty sẽ xác định và thực hiện các kiểm tra xác minh và xác thực, cách công ty sẽ xác định và ghi lại kết quả kiểm tra cũng như cách công ty sẽ giải quyết các vấn đề đã xác định trong quá trình xác minh và xác nhận.
 4. Đánh giá và Kiểm tra: HPAP phải mô tả cách thức công ty sẽ tiến hành đánh giá và kiểm tra để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của DO-254. Điều này bao gồm cách công ty sẽ xác định các thủ tục xem xét và kiểm toán, cách công ty xác định và ghi lại các vấn đề được xác định trong quá trình xem xét và kiểm toán cũng như cách công ty sẽ giải quyết các vấn đề được xác định trong quá trình xem xét và kiểm toán.
 5. Đào tạo: HPAP phải mô tả cách công ty sẽ đào tạo nhân viên của mình về các quy trình và thủ tục được mô tả trong HPAP, bao gồm cách công ty sẽ xác định nhu cầu đào tạo, cách công ty sẽ phát triển và thực hiện đào tạo, cũng như cách công ty theo dõi và lập hồ sơ đào tạo .

HCMP: Kế hoạch quản lý cấu hình phần cứng

HCMP, hoặc Kế hoạch quản lý cấu hình phần cứng, là một tài liệu quan trọng trong quy trình DO-254 phác thảo các thủ tục và quy trình để quản lý cấu hình của các hạng mục phần cứng trong suốt vòng đời của chúng. Điều này bao gồm việc quản lý các thay đổi và phiên bản của các hạng mục phần cứng, cũng như đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát phù hợp được áp dụng để xác minh và xác thực những thay đổi đó.

HCMP rất quan trọng để đảm bảo rằng phần cứng đang được phát triển và xác minh đáp ứng các yêu cầu DO-254 cần thiết và phù hợp với kế hoạch phát triển phần cứng của dự án. HCMP cung cấp một lộ trình để quản lý cấu hình của các hạng mục phần cứng và giúp đảm bảo rằng tất cả các thay đổi đều được ghi lại, theo dõi và xác minh đúng cách.

Các thành phần chính của HCMP:

 1. Nhận dạng cấu hình: Phần này xác định các mục sẽ chịu sự quản lý cấu hình, bao gồm phần cứng, phần mềm và tài liệu. Mỗi mục phải được xác định duy nhất và được gán một mã định danh cấu hình.
 2. Kiểm soát cấu hình: Phần này xác định quy trình kiểm soát các thay đổi đối với các hạng mục phần cứng. Điều này bao gồm việc thiết lập một ban kiểm soát thay đổi (CCB) chịu trách nhiệm xem xét và phê duyệt các thay đổi đối với các hạng mục phần cứng, cũng như đảm bảo rằng các thay đổi được ghi lại và theo dõi đúng cách.
 3. Tính toán trạng thái cấu hình: Phần này xác định quy trình theo dõi trạng thái của các hạng mục phần cứng trong suốt vòng đời của chúng. Điều này bao gồm việc duy trì danh sách chính của tất cả các mục phần cứng, theo dõi trạng thái của từng mục và đảm bảo rằng tất cả các thay đổi đều được ghi lại và theo dõi đúng cách.
 4. Kiểm tra cấu hình: Phần này xác định quy trình xác minh rằng cấu hình của các hạng mục phần cứng phù hợp với các yêu cầu và tiêu chuẩn của dự án. Điều này bao gồm tiến hành kiểm tra định kỳ các mục phần cứng để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu cần thiết và xác minh rằng tất cả các thay đổi đã được ghi lại và theo dõi đúng cách.
 5. Công cụ quản lý cấu hình: Phần này xác định các công cụ và phần mềm sẽ được sử dụng để quản lý cấu hình của các hạng mục phần cứng. Điều này bao gồm việc xác định các tính năng và khả năng cần thiết của các công cụ này, cũng như thiết lập các quy trình sử dụng và bảo trì chúng.

ECMP: Kế hoạch quản lý linh kiện điện tử

Kế hoạch quản lý thành phần điện tử (ECMP) là một tài liệu quan trọng để phát triển các hệ thống điện tử phức tạp yêu cầu tuân thủ DO-254. ECMP cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về quy trình lựa chọn, lập tài liệu, xác minh và định tính các thành phần điện tử được sử dụng trong thiết kế hệ thống điện tử hàng không quan trọng về an toàn.

Mục đích chính của ECMP là đảm bảo rằng các thành phần điện tử đáp ứng các yêu cầu cần thiết cho mục đích sử dụng trong hệ thống điện tử hàng không. Nó phác thảo các quy trình và phương pháp quản lý các thành phần điện tử trong toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ quy trình lựa chọn ban đầu đến quản lý lỗi thời.

ECMP phải bao gồm các lĩnh vực chính sau:

 1. Quy trình lựa chọn linh kiện điện tử: Kế hoạch nên cung cấp hướng dẫn về cách lựa chọn linh kiện điện tử để sử dụng trong hệ thống điện tử hàng không. Điều này bao gồm các tiêu chí để lựa chọn các thành phần, chẳng hạn như khả năng đáp ứng các thông số kỹ thuật, độ tin cậy và tính khả dụng của thành phần đó.
 2. Tài liệu thành phần: Kế hoạch nên xác định tài liệu cần thiết cho từng thành phần điện tử, bao gồm biểu dữ liệu của nhà sản xuất, mọi chứng nhận liên quan và mọi dữ liệu thử nghiệm cần thiết.
 3. Xác minh thành phần: Kế hoạch nên phác thảo quy trình xác minh rằng thành phần điện tử đáp ứng các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc. Điều này bao gồm mọi thử nghiệm hoặc phân tích cần thiết để xác minh hiệu suất, độ tin cậy và an toàn của thành phần.
 4. Đánh giá thành phần: Kế hoạch nên cung cấp hướng dẫn về cách đánh giá thành phần điện tử để sử dụng trong hệ thống điện tử hàng không. Điều này bao gồm bất kỳ thử nghiệm và phân tích cần thiết nào cần thiết để chứng minh rằng thành phần đáp ứng các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cần thiết.
 5. Quản lý lỗi thời: Kế hoạch nên phác thảo quy trình quản lý các thành phần điện tử trở nên lỗi thời trong vòng đời sản phẩm. Điều này bao gồm xác định các thành phần thay thế và quản lý bất kỳ thay đổi cần thiết nào đối với hệ thống điện tử hàng không.

HRS: Tiêu chuẩn yêu cầu phần cứng

Tiêu chuẩn yêu cầu phần cứng (HRS) là mẫu quy trình DO-254 xác định các yêu cầu và hướng dẫn để tạo và quản lý các yêu cầu phần cứng tuân thủ tiêu chuẩn DO-254. Nó phác thảo các phương pháp hay nhất để lập tài liệu, xác minh và xác nhận các yêu cầu phần cứng trong quá trình phát triển một hạng mục phần cứng điện tử trên không.

HRS bao gồm các thành phần sau:

 1. Định nghĩa yêu cầu phần cứng: Điều này bao gồm việc xác định và định nghĩa tất cả các yêu cầu phần cứng, bao gồm yêu cầu chức năng, yêu cầu hiệu suất, yêu cầu giao diện và yêu cầu an toàn.
 2. Truy xuất nguồn gốc yêu cầu phần cứng: Điều này bao gồm khả năng truy xuất nguồn gốc của các yêu cầu phần cứng từ các yêu cầu hệ thống cho đến mức thiết kế phần cứng thấp nhất.
 3. Xác nhận yêu cầu phần cứng: Điều này bao gồm xác thực các yêu cầu phần cứng thông qua phân tích, kiểm tra, trình diễn hoặc thử nghiệm.
 4. Xác minh yêu cầu phần cứng: Điều này bao gồm việc xác minh các yêu cầu phần cứng thông qua phân tích, kiểm tra, trình diễn hoặc thử nghiệm.
 5. Quản lý thay đổi yêu cầu phần cứng: Điều này bao gồm việc quản lý các thay đổi yêu cầu phần cứng và duy trì tài liệu yêu cầu trong suốt quá trình phát triển.
 6. Quản lý tuân thủ các yêu cầu phần cứng: Điều này bao gồm việc quản lý các yêu cầu phần cứng tuân thủ tiêu chuẩn DO-254.

HDS: Tiêu chuẩn thiết kế phần cứng

DO-254 Tiêu chuẩn thiết kế phần cứng (HDS) là tài liệu bắt buộc trình bày chi tiết các tiêu chuẩn thiết kế sẽ được sử dụng trong quá trình phát triển phần cứng điện tử của máy bay. Tài liệu HDS phác thảo các quy tắc và hướng dẫn cho quy trình thiết kế để đảm bảo rằng phần cứng đáng tin cậy và đáp ứng các yêu cầu cần thiết về khả năng bay. Tài liệu HDS là một phần của quy trình tuân thủ DO-254 tổng thể và phải được tuân thủ để phát triển phần cứng.

Tài liệu HDS thường bao gồm các thành phần sau:

 1. Yêu cầu thiết kế chung – phần này phác thảo các yêu cầu chung áp dụng cho tất cả các khía cạnh của thiết kế phần cứng, bao gồm việc sử dụng các thành phần tiêu chuẩn, nhu cầu truy xuất nguồn gốc và xác minh các yêu cầu cũng như tuân thủ các nguyên tắc thiết kế quan trọng về an toàn.
 2. Thiết kế sơ đồ và PCB – phần này cung cấp hướng dẫn về cách bố trí và thiết kế sơ đồ và bảng mạch in (PCB) cho phần cứng, bao gồm các quy tắc thiết kế cụ thể, vị trí thành phần và hướng dẫn định tuyến.
 3. Thiết kế FPGA – phần này cung cấp hướng dẫn về thiết kế phần cứng Mảng cổng lập trình được tại hiện trường (FPGA), bao gồm các hướng dẫn về tiêu chuẩn mã hóa, chất lượng công cụ và đánh giá thiết kế.
 4. Thiết kế ASIC – phần này cung cấp hướng dẫn về thiết kế phần cứng Mạch tích hợp dành riêng cho ứng dụng (ASIC), bao gồm các hướng dẫn về tiêu chuẩn mã hóa, chất lượng công cụ và đánh giá thiết kế.
 5. Thiết kế bộ nguồn – phần này cung cấp hướng dẫn về thiết kế bộ nguồn cho phần cứng, bao gồm hướng dẫn về lựa chọn bộ nguồn, điều chỉnh điện áp và giảm tiếng ồn.
 6. Thiết kế cơ học – phần này cung cấp hướng dẫn về thiết kế cơ khí của phần cứng, bao gồm các hướng dẫn về quản lý nhiệt, khả năng chống sốc và rung cũng như thiết kế kết cấu.
 7. Thiết kế môi trường – phần này cung cấp hướng dẫn về thiết kế phần cứng để cân nhắc về môi trường, chẳng hạn như khả năng tương thích điện từ (EMC) và nhiễu điện từ (EMI).

HVVS: Tiêu chuẩn xác thực và xác thực phần cứng

HVVS (Tiêu chuẩn xác thực và xác thực phần cứng) là một bộ tiêu chuẩn được sử dụng để đảm bảo rằng các quy trình thiết kế và phát triển phần cứng được thực hiện một cách nhất quán và đáng tin cậy. Các tiêu chuẩn này là một phần của các yêu cầu tuân thủ DO-254 và được sử dụng để đảm bảo rằng thiết kế và xác minh phần cứng đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn cụ thể.

HVVS xác định các quy trình, phương pháp và tiêu chuẩn để xác minh và xác nhận thiết kế phần cứng, bao gồm các quy trình kiểm tra và tiêu chí chấp nhận. Tiêu chuẩn HVVS bao gồm các khía cạnh khác nhau của thiết kế và phát triển phần cứng, bao gồm thiết kế, phát triển và thử nghiệm các thành phần phần cứng, cũng như xác minh và xác nhận các thành phần này.

Một số thành phần được bảo vệ bởi HVVS bao gồm:

 1. Xác minh các yêu cầu thiết kế phần cứng
 2. Phân tích và đánh giá thiết kế
 3. Xây dựng và thực hiện quy trình kiểm thử
 4. Truy xuất nguồn gốc giữa các yêu cầu thiết kế và thử nghiệm
 5. Môi trường kiểm tra phần cứng và yêu cầu thiết bị kiểm tra
 6. Quản lý và kiểm soát cấu hình phần cứng
 7. Thiết kế và phát triển phần cứng quan trọng về an toàn
 8. Trình độ chuyên môn và chứng nhận phần cứng

HVVS cung cấp hướng dẫn về cách xác định, triển khai và xác minh các quy trình phát triển và thiết kế phần cứng để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ DO-254. Nó cũng bao gồm thông tin về cách ghi lại các quy trình phát triển và thiết kế phần cứng cũng như cách tiến hành đánh giá và kiểm tra để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn.

Kết luận

Tóm lại, Mẫu kế hoạch và tiêu chuẩn DO-254 rất cần thiết để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn DO-254 trong quá trình phát triển phần cứng hệ thống điện tử hàng không. Các mẫu cung cấp một khuôn khổ nhất quán để phát triển các khía cạnh phần cứng quan trọng và giúp đảm bảo rằng tất cả các quy trình và tài liệu cần thiết đều sẵn sàng.

Việc sử dụng các mẫu có thể tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình phát triển bằng cách cung cấp một phác thảo rõ ràng về tài liệu cần thiết và các quy trình cần thiết để tuân thủ DO-254. Điều quan trọng là chọn các mẫu từ các nguồn đáng tin cậy và đảm bảo chúng được cập nhật lên phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn để duy trì sự tuân thủ.

Nhìn chung, việc sử dụng Mẫu kế hoạch và tiêu chuẩn DO-254 có thể giúp hợp lý hóa quy trình phát triển và đảm bảo rằng phần cứng được chứng nhận để sử dụng trong các ứng dụng điện tử hàng không.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi

Triển khai các phương pháp hay nhất về AI để tối ưu hóa các yêu cầu về hệ thống điện tử hàng không

Tháng Chín 12th, 2024

11 giờ sáng giờ EST | 5 giờ chiều CEST | 8 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Fernando Valera

Fernando Valera

CTO, Giải pháp Visure

Reza Madjidi

Reza Madjidi

Giám đốc điều hành ConsuNova Inc.

Phương pháp tiếp cận tích hợp với Visure Solutions và ConsuNova Inc.

Tìm hiểu cách AI giúp tối ưu hóa các yêu cầu về hệ thống điện tử hàng không để cất cánh và hạ cánh an toàn