Đạt được sự tuân thủ trong lĩnh vực dược phẩm bằng cách sử dụng phần mềm yêu cầu

Phần mềm yêu cầu cho ngành y tế và dược phẩm

Lợi ích của chúng tôi

  • Hỗ trợ các hoạt động xác thực hệ thống tự động, phù hợp với hướng dẫn GAMP 5.
  • Quản lý quá trình xác nhận hệ thống bằng cách xác định các yêu cầu, thông số kỹ thuật, thử nghiệm và rủi ro và khả năng truy nguyên giữa chúng.
  • Các mẫu và tài liệu tự động cho dự án xác thực. Điều này dẫn đến chi phí xác nhận thấp và quản lý thời gian hiệu quả.
  • Hỗ trợ từ dưới lên phân tích rủi ro (xác định các thuộc tính cho từng chức năng hệ thống hoặc các yêu cầu của người dùng theo cách mà các yếu tố chính để xác định rủi ro có thể được xác định) và phân tích rủi ro từ trên xuống (thu thập các rủi ro được xác định cho các thuộc tính và giảm thiểu chúng).
  • Quản lý trực quan các ma trận sau: URS - FS, FS-TEST OQ / PQ, URS-TEST OQ / PQ...
  • Nhập và xuất các yêu cầu từ Word và Excel chỉ bằng cách nhấp vào một nút.
  • Quản lý truy xuất nguồn gốc và phân tích tác động.
  • Yêu cầu tái sử dụng, các thủ tục xác nhận và các dịch vụ đặc tả yêu cầu trong các dự án khác nhau bằng cách sử dụng chức năng các thành phần có thể tái sử dụng.
Hàng đầu