CMMI

CMMI - Quản lý yêu cầu

CMMI

Quản lý yêu cầu và CMMI

CMMI có tầm quan trọng to lớn như một hệ thống chất lượng trong hệ thống và công nghiệp phần mềm, và có thể được coi là tiêu chuẩn thực tế trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, CMMI có thể được áp dụng cho các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như kỹ thuật hệ thống, phần cứng, v.v.

Tải xuống CMMI Whitepaper

CMMI là gì?

Trong CMMI for Development, có hai lĩnh vực quy trình liên quan trực tiếp đến Kỹ thuật yêu cầu:

  • Quản lý yêu cầu (REQM)
  • Phát triển yêu cầu (RD)

Lợi ích

  • CMMI LEVEL 2: ĐƯỢC QUẢN LÝ

Yêu cầu về thăm quan cho phép tự động hóa các phần của quy trình, đảm bảo hoàn thành quy trình ngay cả trong thời điểm căng thẳng.

Cấp độ 2 của CMMI để khuyến nghị sử dụng công cụ chuyên nghiệp để giám sát và theo dõi các yêu cầu: Bảo trì thủ công rất tốn kém và dễ xảy ra sai sót, do đó nguy cơ bỏ qua thực hành tốt nhất là rất cao nếu không có một công cụ như vậy.

 

  • CMMI CẤP 3: ĐỊNH NGHĨA

Các tổ chức phải có các quy trình chung được xác định, quy trình này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với các dự án khác nhau khi cần thiết. Yêu cầu về thăm quan tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các quy trình yêu cầu ở cấp độ 3, vì nó giúp tiêu chuẩn hóa và hài hòa việc áp dụng các quy trình trong toàn công ty.

 

  • CMMI CẤP 4: QUẢN LÝ ĐỊNH LƯỢNG VÀ CẤP 5: TỐI ƯU

Quản lý định lượng không thể thực hiện được nếu không lưu trữ dữ liệu mà sau đó có thể được khai thác để tính toán các chỉ số và phát triển các mô hình hiệu suất hoặc mô hình hành vi của quy trình, do đó các quy trình và thông tin được quản lý trong Yêu cầu về Visure là cần thiết để cải thiện sự trưởng thành.

Hàng đầu